Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Melding om oppstart - Områdereguleringsplan med utbyggingsavtale for områdeplan for Lista Renewable Energy Park

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 4.1 legges planprogrammet for områdeplanen for Lista renewable energi park ut på høring. Samtidig varsles det oppstart av områdeplan etter § 12.8 og oppstart av forhandlinger om utbyggelsesavtale etter § 17-4.

Forslagstiller:
LISTA RENEWABLE ENERGY PARK AS etter avtale med Farsund kommune.

Planområdet:
Planområdet ligger nord for flystripa på Farsund flyplass, Lista. Området har adkomst fra Nordveien (F463,), F464 og ny adkomst planlegges fra kommunal vei i øst. Planområdet har en størrelse på 2220daa.

Formål:
Hovedformålet med planen er å etablere næringsområde med mulighet for å etablere datalagringssenter eller annen kraftforedlende næringsvirksomhet nord/øst for flystripa. For å gjenvinne noe av varmen som datalagringssenteret skaper ser en på mulighetene for å etablere fiskeoppdrett på land. Det skal vurderes nye adkomster til området.

Plan dokumenter:
Plandokumentene; planprogram, varslingskart og adresseliste ligger i høringsperioden ute på Farsund kommune sine nettside under: Aktuelt/Høringer

Merknader til høringen/oppstartsmeldingen:
Merknader og opplysninger som kan ha interesse for planarbeidet skal sendes innen 20.11. 2017 til: SWECO v/ Åslaug Iversen, Ægirsvei 10B, 4632 Kristiansand. Merknader kan også sendes på e-post:  
Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes Åslaug Iversen, Sweco, på e-post eller telefon +47 909 22 394 eller Øystein Bekkevold, Farsund kommune, e-post og telefon +47 38 38 20 34.

Ytterligere informasjon:
pdf20171011_oppstartsbrev_signert.pdf
pdfGrunneiere_liste_oppstart_vedlegg1.pdf
pdfVarslingsliste_off_inst_org_vedlegg_2.pdf
pdfPLANPROGRAM_Lista_renewable_energypark_20171011.pdf
pdfOppstartkart_A3_20171009.pdf
pdfOppstartkart_A1_20171009.pdf

 ListaRenewableEnergyPark1