Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Vedtatte reguleringsplaner

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

for Bryne- gnr/bnr 21/33,41, Arctanderjordet og Kjørestad.

Med henvisning til plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres med dette at Farsund kommunestyre i møte den 26.10..2017 og teknisk utvalg i møte den 12.10.2017 har vedtatt følgende reguleringsplanrer:

Reguleringsplan for Bryne - gnr/bnr 21/33,41
Hensikten med planen er å tilrettelegge for utbygging av konsentrert boligbebyggelse /boligblokk med tilhørende avkjørsel fra fylkesveg og teknisk infrastruktur.
pdfVarsel_om_vedtatt_Reguleringsplan_-_Bryne_-_gnr_bnr_21_3341.PDF
pdfBryne_Bestemmelser_redigert_24.11.2017.PDF
pdfPlankart_av_16.5.2017.PDF
pdfReguleringsplan_for_1._gangs_behandling.PDF
pdfSærutskrift_2.gangsbehandling_Reguleringsplan_-_Bryne_-_gnr_bnr_21_3341.PDF

Reguleringsplan for Arctanderjordet
Formålet med planarbeidet er å tilrettelege for boligbebyggelse kombinert med forretning i planområdet.
pdfVarsel_om_vedtatt_Reguleringsplan_for_Arctanderjordet.PDF
pdfBestemmelser_rev_23.PDF
pdfPlanbeskrivelse.PDF
pdfRevisjon_av_reguleringsplan.PDF
pdfSærutskrift_2.gangsbehandling_Reguleringsplan_for_Arctanderjordet.PDF
.
Reguleringsplan for Kjørestad - gnr/bnr 1/364,658 m.fl.
Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av variert bebyggelse, atkomstveg, samt og opparbeide arealer til lekeplass og grønnstruktur.
pdfVarsel_om_vedtatt_plan_-_Reguleringsplan_Kjørestad_-_gnr_bnr_1_364658_m.PDF
pdfKjørestad_bestemmelser.PDF
pdfPlanbeskrivelse_Kjørestad_20.11.2015.pdf
pdfReviderte_plandokumenter_17.03.17.PDF
pdfSærutskrift_2.gangsbehandling_Reguleringsplan_Kjørestad_-_gnr_bnr_1_364658_m.PDF

For planene gjelder:
Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Vest-Agder. Eventuell klage må fremsettes skriftlig til Farsund kommune, teknisk utvalg, innen 3 uker fra 24.11.2017. Frist for å kreve erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2 og rett til å kreve innløsning etter plan- og bygningsloven § 16-5, er tre år fra 24.11.2017.

Reguleringsplanene vil være utlagt på kommunens hjemmeside i perioden. Nærmere opplysninger om reguleringsplanen kan fås ved henvendelse til Farsund kommune på tlf. 38 38 20 00.