Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

farsund

Desentralisert sykepleiestudium i Lister 2018

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

 

Lister tilbyr desentralisert bachelorstudium i sykepleie fra høsten 2018. Regionene Setesdal, Lindesnes og Lister har fått 43 plasser på desentralisert studium.

Studiet er lagt opp med forelesninger og veiledning lokalt på studiested i Lister. Kriteriet for opptak er at du har bestått videregående allmennfag eller studiespesialisering.

Noen samlinger vil bli lagt til Kristiansand hvor studentene har intensiv opplæring i enkeltemner som for eksempel laboratorieøvelser etc. På disse dagene kan studentene å kjøre sammen til Campus UiA. Studiet gjennomføres på heltid over 3 år.

Radon i Farsund kommune

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

Farsund kommune har ved to anledninger gjennomført radonprosjekt for å kartlegge eventuelle radonforekomster.
Det første prosjektet ble gjennomført i 1994-1995 og omfattet totalt 200 hus spredt rundt i kommunen, mens det andre prosjektet ble gjennomført i 2013 og omfattet offentlige bygg.

Ved begge prosjektene ble det registrert svært lave forekomster av radon. De aller fleste var godt under tiltaksgrensen på 100 bq/m³.
Radon anses derfor ikke som et problem i kommunen.

Ved ønske om ytterligere informasjon kan teknisk drift kontaktes på 38382000.

Problemer med kommunens sentralbord

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

Vi beklager sterkt at det er problemer med å nå frem til kommunens sentralbord på 38 38 20 00.
Dette skyldes omlegging og er under utbedring.

Dersom du ikke når frem til sentralbordet, ber vi deg sende en e-post til  
Kall e-posten; SENTRALBORD, og legg igjen ditt navn og telefonnummer, så ringer vi deg opp.

Varsel om oppstart av planarbeid - Mosvold Småbåthavn

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette, på vegne av Mosvold Båthavn AS, melding i henhold til § 12-8 og utbyggingsavtale i henhold til § 17-4 i plan- og bygningsloven, for:
Detaljregulering for Mosvold Småbåthavn, Mosvold i Farsund, gnr. 4 bnr. 97 m.fl., PLANID 08204.

Planområdet
Planområdet ligger ved sjøen langs FV43 i Krossnessundet vest for Farsund Sentrum.

Mosvold

 

 

 

 

 

 

 

 

Planområdet utgjør et areal på ca. 102 daa. Planavgrensning er vist med svart stiplet linje i kartet under.

MosvoldS2

 

 

 

 

 

 

 

 

Formålet med planen
Hensikten med planarbeidet er å åpne for etablering av båtstøer som en videreføring av oppførte båtstø-bebyggelse i området. Planforslaget vil omfatte og erstatte eksisterende følgende planer innenfor planområdet i ett samlet planforslag:

PlanID 08202 Mosvold Småbåthavn
PlanID 08203 Mosvold Småbåthavn Øst

Forhåndskonferanse
Det er avholdt formelt oppstartsmøte med Farsund kommune den 1. desember 2017.

Krav til konsekvensutredning
I samråd med Farsund kommune og jf. plan- og bygningsloven § 2 - 4 vurderes tiltaket ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

Utbyggingsavtale
Detaljreguleringen utløser ikke behov for utbyggingsavtale.

Aktuelle reguleringsformål
Båtstøer, småbåtanlegg, tilhørende sjøarealer, infrastruktur, offentlig brygge og parkering m.fl.

Formål i gjeldende plan
Planområdet omfattes i sin helhet av tidligere regulerte områder for småbåtanlegg, båtstøer og bryggeanlegg. Planforslaget vil i hovedsak videreføre gjeldende plans formål, men foreslå en reduksjon i utfylling i sjø samt oppførsel av båtstøer langs FV43.

Kontaktinformasjon
Spørsmål eller skriftlige merknader til utvidet planområde sendes
Kristiansen & Selmer-Olsen AS v/ Krister Ingebretsen, Strandgt. 32,
4400 Flekkefjord eller på e-post til: , med kopi til:
Farsund kommune v/ plankontoret, Postboks 100, 4552 Farsund eller e-post:

Høringsfrist
Frist for eventuelle uttalelser: 31.01.18

Annet
Aktuelle offentlige myndigheter, kommunens avdelinger/utvalg, energiverk, interesseorganisasjoner, berørte grunneiere og naboer m.fl. varsles i likelydende brev/e-post. Grunneiere bes å underrette ev. leieboere/rettighetshavere.
Det gjøres oppmerksom på at det ikke vil bli sendt eget foreløpig svar til mottatte merknader/innspill. Innkomne merknader vil bli referert og kommentert i planforslaget. Det blir anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegangs politisk behandling, før planen vedtas i kommunestyret.

Med vennlig hilsen
Kristiansen & Selmer-Olsen AS
Sivilarkitekter

Krister Ingebretsen
Arealplanlegger

Vedlegg:
pdf2563_Varselbrev.pdf
pdf2563_Naboliste_private.pdf
pdf2563_Offentlige_instanser.pdf
pdfMøtereferat_oppstartsmøte_Mosvold_båthavn.pdf

 

 

Renovasjon - tømmekalender for 2018

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

tømmekalender

Tømmekalenderen for 2018 kan lastes ned på følgende lenke: pdfRFL_Kalender_2018.pdf

Renovasjonsselskapet for Farsund og Lyngdal melder om forsinkelse med trykkingen, men forventer at den er klar til distribusjon rett over årsskiftet.

Tømmekalenderen kommer i postkassen til alle husstander, også de som har reservert seg mot å få uadressert reklame i posten.