Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Varsel om oppstart av planarbeid - Mosvold Småbåthavn

Publisert . Sist endret . i kategorien Siste nytt

Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette, på vegne av Mosvold Båthavn AS, melding i henhold til § 12-8 og utbyggingsavtale i henhold til § 17-4 i plan- og bygningsloven, for:
Detaljregulering for Mosvold Småbåthavn, Mosvold i Farsund, gnr. 4 bnr. 97 m.fl., PLANID 08204.

Planområdet
Planområdet ligger ved sjøen langs FV43 i Krossnessundet vest for Farsund Sentrum.

Mosvold

 

 

 

 

 

 

 

 

Planområdet utgjør et areal på ca. 102 daa. Planavgrensning er vist med svart stiplet linje i kartet under.

MosvoldS2

 

 

 

 

 

 

 

 

Formålet med planen
Hensikten med planarbeidet er å åpne for etablering av båtstøer som en videreføring av oppførte båtstø-bebyggelse i området. Planforslaget vil omfatte og erstatte eksisterende følgende planer innenfor planområdet i ett samlet planforslag:

PlanID 08202 Mosvold Småbåthavn
PlanID 08203 Mosvold Småbåthavn Øst

Forhåndskonferanse
Det er avholdt formelt oppstartsmøte med Farsund kommune den 1. desember 2017.

Krav til konsekvensutredning
I samråd med Farsund kommune og jf. plan- og bygningsloven § 2 - 4 vurderes tiltaket ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

Utbyggingsavtale
Detaljreguleringen utløser ikke behov for utbyggingsavtale.

Aktuelle reguleringsformål
Båtstøer, småbåtanlegg, tilhørende sjøarealer, infrastruktur, offentlig brygge og parkering m.fl.

Formål i gjeldende plan
Planområdet omfattes i sin helhet av tidligere regulerte områder for småbåtanlegg, båtstøer og bryggeanlegg. Planforslaget vil i hovedsak videreføre gjeldende plans formål, men foreslå en reduksjon i utfylling i sjø samt oppførsel av båtstøer langs FV43.

Kontaktinformasjon
Spørsmål eller skriftlige merknader til utvidet planområde sendes
Kristiansen & Selmer-Olsen AS v/ Krister Ingebretsen, Strandgt. 32,
4400 Flekkefjord eller på e-post til: , med kopi til:
Farsund kommune v/ plankontoret, Postboks 100, 4552 Farsund eller e-post:

Høringsfrist
Frist for eventuelle uttalelser: 31.01.18

Annet
Aktuelle offentlige myndigheter, kommunens avdelinger/utvalg, energiverk, interesseorganisasjoner, berørte grunneiere og naboer m.fl. varsles i likelydende brev/e-post. Grunneiere bes å underrette ev. leieboere/rettighetshavere.
Det gjøres oppmerksom på at det ikke vil bli sendt eget foreløpig svar til mottatte merknader/innspill. Innkomne merknader vil bli referert og kommentert i planforslaget. Det blir anledning til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegangs politisk behandling, før planen vedtas i kommunestyret.

Med vennlig hilsen
Kristiansen & Selmer-Olsen AS
Sivilarkitekter

Krister Ingebretsen
Arealplanlegger

Vedlegg:
pdf2563_Varselbrev.pdf
pdf2563_Naboliste_private.pdf
pdf2563_Offentlige_instanser.pdf
pdfMøtereferat_oppstartsmøte_Mosvold_båthavn.pdf