Søk - Innhold
Søk - Kontakter
Skjema og dokumenter
Søk - Nettlenker
Search - JEvents
Search - ZOO

Høring - ordensreglement for Farsundskolen

Publisert . Sist endret . i kategorien Høringer

Lovgivingen er i stadig endring, samtidig som teknologi og andre samfunnsforhold gir endrede muligheter og utfordringer for elever og ansatte i skolen.

Det er derfor viktig at man har et godt og oppdatert regelverk som gjenspeiler den tid vi lever i. Kravet om et ordensreglement er hjemlet i Opplæringslovens kapittel 9, som omhandler elevens skolemiljø. I dette kapittelet finner man kravet knyttet til regelverk som skal sikre elevene «eit trygt og godt skolemiljø» Oppll. § 9a-2.

Målet med reglementet er at det skal klargjøre hvilke felles grenser vi har for adferd i Farsundskolen. Det er her viktig at det knyttes klare konsekvente reaksjoner til uakseptabel oppførsel og at dette blir kjent for alle knyttet til skolen. Skolene bør utarbeide egne lokale ordensregler tilpasset skolens egenart og særlige forhold, som støtter opp om dette felles ordensreglementet.

Forslag til nytt ordensreglement legges med dette ut til høring og vi ber om innspill på vedlagte forslag til reglement innen 28.2.18.
Spesielt ber vi om innspill fra grunnskolene i Farsund ved skolenes administrasjon, ansatte, foreldreutvalg (FAU), samarbeidsutvalg (SU) og elevråd.

Vedlagt:
pdfUtkast_-_Forskrift_om_ordensreglement_for_skolene_i_Farsund_kommune_pr_11.12.17.pdf
pdfHøring_ordensreglement_for_Farsundskolen.pdf