Varsel om oppstart av anleggsarbeid i innseilingen til Farsund/utfylling Nordkapp

 For å bedre fremkommeligheten og øke sikkerheten i innseilingen til Farsund, vil Kystverket som byggherre utføre anleggsarbeider. 

Arbeidene omfatter utdyping av 3 grunner i både nordlige del(Håøyflua og Åttemetersbåen) og sørlige del(Svartskjærgrunnen) av innseilingen. Samtidig skal sjømerker i innseilingen oppgraderes.Anleggsperioden er planlagt fra 1. desember 2019 – 1. mars 2020. 

Fylkesmannen har satt som vilkår at det ikke skal være produksjon i den nordlige delen i perioden 15.2-30.4. pga. sårbar gyteperiode for torsk. Arbeidene vil derfor starte i nordlige del. Arbeidene i sørlige del har planlagt oppstart ca. 15. februar og være avsluttet innen 1. mars 2020.
Arbeidet vil bli utført av entreprenøren Wasa Dredging Ltd som vil benytte arbeidslekteren «Hector».
Totalt skal om lag 58 000 m3 masser fjernest, og av disse er om lag 2000 m3 løsmasser oppå fjellet. Alle masser er rene.
Massene skal deponeres i deponi ved Nordkapp til nytt landareal og i sjødeponi ved Lamholmane. Alle nødvendige tillatelser for tiltakene er gitt.
Kontakt og informasjon om prosjektet
For mer info om prosjektet besøk:
Kystverket hjemmeside: https://www.kystverket.no/innseilingfarsund
Facebook: https://www.facebook.com/innseilingfarsund/
Kystverket treffer du på tlf 07847 www.kystverket.no