Foreløpig driftsregnskap 2019 for Farsund kommune – 3,3 Mill i netto driftsresultat

Foreløpig driftsregnskap 2019 for Farsund kommunes er avlagt. Regnskapet viser et netto driftsresultat på 3,3 Mill. Det innebærer at 0,4 % av driftsinntektene kan avsettes til fremtidig drift eller egenfinansiering av investeringer. Selv om driftsresultatet er lavere enn anbefalt norm for kommunesektoren, er det vesentlig bedre enn det som var budsjettert.


Det var budsjettert med bruk av 10,3 Mill fra disposisjonsfondet for å komme i balanse. Etter bruk av dette, samt andre bruk og avsetninger til fond, viser regnskapet et overskudd (mindreforbruk) på 14,2 Mill, som er 14,2 Mill bedre enn budsjettert. Uten bruk av de 10,3 Mill fra disposisjonsfond ville resultatet vært et overskudd (mindreforbruk) på 3,9 mill.

Regnskapet bekrefter at innsparingsprosjektet igangsatt i 2019 har gitt resultater samtidig som det leveres gode tjenester.

Tre hovedgrunner grunner til det positive resultatet er:
* Høyere statlige overføringer enn budsjettert
* Høyere renteinntekter og lavere renteutgifter enn budsjettert
* God økonomistyring av den ordinære driften

Politikere, tillitsvalgte, ansatte og ledere har alle bidratt. Felles virkelighetsoppfatning, evne og vilje til omstilling er nøkkelord for å beskrive det vi i fellesskap har oppnådd. Sammen med et kontinuerlig fokus på styring og kostnadsreduksjoner i enhetene har dette gitt resultater hvor vedtatte driftsrammer i all hovedsak er blitt overholdt.

Resultatet er gledelig, men vi ser utfordringer i årene fremover, herunder blant annet økte pensjonsutgifter, økte kapitalutgifter og nye lovpålagte oppgaver. Det er derfor viktig at arbeidet med innsparing prioriteres fremover.

Det presiseres at regnskapsresultatet er foreløpig, og det kan komme endringer i forbindelse med revisjon av regnskapet.

Med vennlig hilsen
Ståle Manneråk Kongsvik
Rådmann Farsund kommune