Kommunale planer

Kommunal planstrategi 2016 - 2019

Kommuneplaner:

• Samfunnsdel 2018 - 2030 

• Arealdel 2018 (sammenstilling av kommunedelplaner)

• Sammenstilte bestemmelser 

Kommunedelplaner areal:

• Farsund - Lista (2018) 

• Lista fly og næringspark (2001) 

• Lundevågen (2004)

• Loshavn-Eikvåg (2008)

• Herad-Spind (2014)

• Kystsonen i Spind (2016)

• Sykkel (2015)

Sektorovergripende planer:

• Næringsplan (2014)

• Energi- og klimaplan Lister 2009 vedtatt av Farsund kommunestyre 16.06.2009

• Folkehelse og likestilling (2015)

Tema- og sektorplaner:

• Trafikksikkerhetsplan (2016)

• Helse og omsorgsplan (2018)

• Kulturplan (2019-22)

• Kulturminneplan (2019)

• Visjonsplan for teknisk sektor (2015)

• Plan for idrett, friluftsliv og nærmiljøanlegg (2018-21)

• Oppvekstplan for barnehage og skole i Farsund (2018-21)