Hverdagsrehabilitering

Tjenesten skal bidra til at kommunens innbyggere mestrer å utføre aktiviteter som er viktig for dem, i stedet for å være passive hjelpemottakere.
Økt mestringsevne vil føre til en reduksjon i behovet for hjemmetjenester og utsettelse av tidspunktet for heldøgns pleie og omsorg.

HVA ER VIKTIGE AKTIVITETER FOR DEG?

Hverdagsrehabilitering er forebygging og rehabilitering mens du bor i eget hjem og starter med spørsmålet «Hva er viktige for deg nå?».
For mange brukere dreier det seg om å mestre hverdagsaktiviteter som å stelle seg selv, lage mat, gå til butikken, hus og hagearbeid, klippe plen eller gå på kafe.
Hjelpemidler og velferdsteknologi er en naturlig del av tjenestetilbudet og vil alltid bli vurdert som et alternativ eller supplement til hverdagsrehabilitering.
I hverdagsrehabilitering er innsatsen tverrfaglig og tidsavgrenset. Hverdagsrehabiliteringens varighet er 4 uker og baseres på en intensiv innsats i oppstarten og en gradvis avvikling i takt med at din funksjon bedres. Det utarbeides en individuell rehabiliteringsplan.
Hverdagsrehabilitering skiller seg fra ordinære pleie og omsorgstjenester ved at pleie og praktisk hjelp ikke gis før brukerne har fått en vurdering av sitt rehabiliteringspotensial. Den enkeltes hverdagsmestring vektlegges før passive eller kompenserende tilbud.

Hverdagsrehabilitering er en del av de hjemmebaserte tjenestene, og ivaretas av ansatte med ulike helseprofesjoner.
Dette innebærer et fokusskifte: