Skriftstørrelse

Langtidsplass i institusjon | Sykehjem

Plass i institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester til dem som har behov for det på grunn av funksjonshemming, alder eller av andre årsaker. Gi nødvendig helsehjelp.

Målgruppe:

Personer som er helt avhengig av nødvendig helsehjelp for å opprettholde liv og helse.

Forventninger når tjenesten ytes:

 • Mottaker gir beskjed hvis tjenesten av ulike årsaker ikke er aktuell
 • Mottaker er motivert og deltar selv aktivt for å nå mål som er satt for oppholdet
 • Mottaker gir tilbakemelding til avdelingsleder hvis utførelsen av tjenesten ikke er tilfredsstillende. 

Tildelingskriterier:

 • Søker må oppholde seg i kommunen
 • Søker må ha rett på tjenesten etter nevnte lov
 • Tjenesten tildeles som hovedregel etter skriftlig søknad signert av søker selv, eller av den vedkommende bemyndiger ved skriftlig fullmakt
 • Søker må ha en funksjonsreduksjon som medfører et bistandsbehov som ikke kan ivaretas av søker selv
 • Søker må selv ønske tjenesten
 • Legeattest etterspørres når det er nødvendig
 • Langtidsopphold i institusjon gis når ambulerende helsetjenester i hjemmet ikke er tilstrekkelig eller forsvarlig
 • Helse- og omsorgstjenester i hjemmet skal være vurdert eller utprøvd.

Kostnader:

 I samsvar med forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester vedtatt 16.12.2011, § 3

Formål:

Gi nødvendig helsehjelp

Lovgrunnlag:

 •  Helse- og omsorgstjenesteloven §3-1, 1. og 2. ledd:

  "Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.

  Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne."

 • Helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 nr. 6 bokstav c., plass i institusjon, herunder sykehjem
 • Pasient- og brukerrettighetsloven §2-1a, rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste.

Søknadsprosessen

 • Tjenesten søkes på eget skjema for kommunens helse- og omsorgstjenester
 • Ved henvisninger uten søknad fra leger etc., sendes svarbrev på henvendelsen til den som henviser med kopi til den henvendelsen gjelder
 • Søker mottar et foreløpig svar dersom søknaden ikke kan besvares innen en måned jfr. Forvaltningsloven § 11 a
 • Som hovedregel vil det bli foretatt kartleggingsbesøk hos pasient/bruker for å få ytterligere opplysninger om søkers ressurser og nedsettelse av funksjon. Til hjelp for dette brukes et eget kartleggingsskjema bl.a. basert på IPLOS funksjonsvariabler. Pasient/bruker informeres om IPLOS registeret.
 • Oppdatert IPLOS registrering skal alltid foreligge ved nytt vedtak
 • Søker mottar skriftlig vedtak som beskriver tildelt tjeneste, tjenestens innhold, omfang og begrunnelse eller skriftlig vedtak med begrunnelse for avslag på søknad.

Klagemulighet

 • Vedtaket skal inneholde orientering om klagemulighet
  • Klageadgangen er hjemlet i Pasient og brukerrettighetsloven § 7
  • Klagen skal rettes til Avdeling for behovsvurdert tjenestetildeling (ABT)
  • For lovpålagte tjenester er klageinstans Fylkesmannen, og for ikke lovpålagte tjenester er klageinstansen kommunens klageutvalg.
  • Fristen for klage er 4 uker etter at vedkommende fikk eller burde ha fått tilstrekkelig kunnskap til å fremme en klage.

Innsyn

 • Søker har innsynsrett i saksbehandlingen

Kvalitetsstandard

 • Korrekt saksbehandling etter Forvaltningsloven (Fvl); se informasjon under punktet Søknadsprosessen
 • Tildeling av tjenester skjer etter en individuell behovs- og rettighetsvurdering
 • Tjenestetilbudet utformes i samråd med søker
 • Tjenesten må være frivillig og ønsket
 • Det gis skriftlig vedtak som beskriver tjenestetype, innhold, omfang, begrunnelse og klagerett
 • Både vedtak og tjeneste gis i tråd med standarder beskrevet i Kvalitetsforskriften og Verdighetsgarantien
 • Iverksetting av tjenester skjer etter avtale med søker
 • Tjenesteyter gir søker den tjenesten som er beskrevet i vedtaket og vurderer fortløpende behovet for tjenesten
 • Tjenesteyter har nødvendig kompetanse til å utføre tjenesten
 • Tjenesteyter kommer til avtalt tid, eller gir beskjed hvis tidspunktet avvikes med mer enn en halv time
 • Taushetsplikten overholdes
 • Veiledningsplikten ivaretas

 • Last updated on .

Besøksadresse

Åpningstider mandag - fredag: kl. 8-15
Brogaten 7, 4550 Farsund

Postadresse

Farsund kommune
postboks 100, 4552 Farsund

Kommunenummer: 4206
Organisasjonsnummer: 964 083 266

Kontakt oss

Telefontid mandag - fredag: kl. 8-15
Sentralbord: 38 38 20 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Ansvarlig redaktør: Rådmann Ståle Manneråk Kongsvik
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Følg oss