Langtidsplass i institusjon | Sykehjem

Plass i institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester til dem som har behov for det på grunn av funksjonshemming, alder eller av andre årsaker. Gi nødvendig helsehjelp.

Målgruppe:

Personer som er helt avhengig av nødvendig helsehjelp for å opprettholde liv og helse.

Forventninger når tjenesten ytes:

Tildelingskriterier:

Kostnader:

 I samsvar med forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester vedtatt 16.12.2011, § 3

Formål:

Gi nødvendig helsehjelp

Lovgrunnlag:

Søknadsprosessen

Klagemulighet

Innsyn

Kvalitetsstandard