Håndtering av bygge og anleggsavfall

Formål

Avfallsplan og sluttrapport

Du må utarbeide avfallsplan før igangsettelse, dersom:

Avfallsplanen skal ikke sendes inn for behandling, men være utarbeidet og tilgjengelig for innsyn.

Regelverk

Miljøsaneringsbeskrivelse

Det er krav om miljøsaneringsbeskrivelse ved endring eller rivning av eksisterende byggverk dersom:

Prosjektering og utførelse av miljøsanering må være ansvarsbelagt før kommunen kan gi tillatelse. Les mer om miljøsanering i Byggesaksforskriften (SAK10) kap.12.

Krav til beskrivelsen

Miljøsaneringsbeskrivelsen skal utformes som en egen rapport, som minimum må gi opplysningene som er gitt i Byggesaksforskriften TEK10, § 9-7 3. ledd

Veiledning for avfallshåndtering i byggesaker finner du hos Direktoratet for byggkvalitet.