Skriftstørrelse

Søke plass i Skolefritidsordningen (SFO)

Vedtektene for kommunale skolefritidsordninger i Farsund kommune ble første gang vedtatt i HU 28.04.1999 og i kommunestyret 01.06.1999. Vedtektene har senere blitt justert i HU 04.05.2001, 06.02.2003 og revidert og godkjent i i utvalg for Oppvekst og kultur i november 2006 og i september 2013.

1. Retningslinjer

Skolefritidsordningene drives etter Opplæringslovens § 13-7 av 17.07. 1998, , med endringer av 27.06.2003 og 17.06.2005 . Videre drives skolefritidsordning etter vedtekter vedtatt i Hovedutvalg for Oppvekst- og kultur,

Kommunen har etter loven tilsynsmyndighet med private SFO – tilbud.

Den enkelte skoles SFO ved Samarbeidsutvalget kan bestemme utfyllende lokale regler (pkt 19.)

2. Definisjon og formål

Skolefritidsordning er et frivillig tilbud om opphold og tilhørighet før og/eller etter skoletid og på skolefrie hverdager. Plass i SFO er ingen rettighet – verken for funksjonsfriske eller funksjonshemmede barn.Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordning skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal gis best mulige utviklingsvilkår.

Arealene, både inne og ute, skal være egnet til formålet. (Opplæringslova § 13-7.)

3. Eierforhold.

Skolefritidsordningene ved den enkelte skole eies og drives av Farsund kommune.

Hovedutvalget for Oppvekst- og kultur er det ansvarlige styringsorgan på kommunenivå.

4. Ledelse

Skolefritidsordningen er administrativt underlagt Kommunalsjefen for Oppvekst- og kultur.

Rektor er i hht loven den administrative og faglige leder på hver skole.

På større skolefritidsordninger kan det ansettes en daglig leder, som bør ha pedagogisk utdanning, fortrinnsvis som førskolelærer, eller annen relevant utdanning. I små skolefritidsenheter må det vurderes om det er behov for å tilsette en daglig leder.

En representant for skolefritidsordning - til vanlig daglig leder - har rett til å delta i samarbeidsutvalget ved skolen med generell uttalerett og med fulle rettigheter i saker som gjelder skolefritidsordningen.Samarbeidsutvalget fungerer i forhold til skolefritidsordningen som for skolen forøvrig, og er styret for skolefritidsordningen.

Dersom foreldre til barn i skolefritidsordning finner det ønskelig, kan samarbeidsutvalget suppleres med en foreldrerepresentant fra skolefritidsordningen. Denne velges blant disse i foreldrerådet. Alle foreldre til barn i SFO utgjør foreldrerådet.

5. Bemanning

Som et utgangspunkt bemannes SFO med en voksen for hvert 12. barn. Antall barn pr. voksen kan i enkelte tilfeller være høyere eller lavere for å sikre jevn drift og fleksibel bemanning. I små skolefritidsordninger med 1 voksen utløser det 6. barnet over 12 barn en ny voksen, stillingsstørrelse fastsettes etter behov.

Antall barn som utløser assistent nr. 2: (12+6) 18

Antall barn som utløser assistent nr. 3: (12+12+8) 32

Antall barn som utløser assistent nr. 4: (12+12+12+8) 44

Antall barn som utløser assistent nr. 5: (12+12+12+12+8) 56 osv.

Det 8. barnet utløser assistent nr.3, 4, og 5 kun i de tilfeller der behovet i gruppesammensetningen tilsier det, og i samråd med kommuneadministrasjonen. Ellers følges regelen fleksibelt med en voksen for hvert 12. barn.

Rektor kan søke kommunen om ressurser til ekstra assistent. Behovet for ekstra-assistent vurderes ut fra den totale arbeidsbyrde i SFO, og ekstra-ass. inngår som en del av den samlede bemanning.

Minst 50% av assistentene i skolefritidsordning bør være fagarbeidere innen barne- og ungdomsarbeid.

Alle ansatte, også vikarer skal fremlegge politiattest ved engasjementets begynnelse.

6. Taushetsplikt

Alle ansatte i SFO har taushetsplikt etter reglene i forvaltningsloven §§ 13 – 13f. Skjema skal underskrives årlig.

7. Daglig åpningstid

Skolefritidsordningen kan ha åpent opptil 45 timer ukentlig.

Åpningstiden vil variere fra skole til skole, og tilpasses det behov som meldes opp så langt det er praktisk mulig innenfor de rammer som er gitt.

8. Årlig åpningstid.

Skolefritidsordningen har åpent fra 1. august og ut juni måned. Juli måned er stengt. Det gis tilbud i høst- og vinterferien. SFO er stengt i romjula- og påskeferien til og med 2. påskedag.
Tilbudet i høst og vinterferie samt før og etter skoleårets start/slutt kan, der det er hensiktsmessig, samlokaliseres og legges til utvalgte skoler.

9. Leke og oppholdsareal.

Skolen velger ut det arealet, både ute og inne, som er hensiktsmessig for å gi et sikkert og kvalitativt best mulig tilbud. Tilgjengelige lokaler må stå i et rimelig forhold til den aktuelle gruppestørrelse, og må være egnet til formålet.

10. Opptaksmyndighet.

Opptak i skolefritidsordning blir gjort av skolens rektor.

Avgjørelser kan klages inn for Hovedutvalget for Oppvekst- og kultur.

Endelig klageinstans er formannskapet.Alle barn i 1-4.klasse og som tilhører skolen, kan søke om plass i skolefritidsordningen.

Barn med spesielle behov kan søke om plass opp til og med 7.klasse.

Andre elever kan, etter avtale med rektor, og på betingelser fastsatt av denne, delta i SFO

Hver skole har fastsatt hvor mange barn SFO kan ta inn. Det tilstrebes å ikke ha ventelister.

Dersom skolen ut fra tildelte bemannings- og budsjettrammer ikke kan ta imot alle søkere, skal
•det enkelte barns behov for plass vurderes
•yngre barn ha plass framfor eldre, og
•søkere med søsken som allerede har plass skal prioriteres.

Disse bør likevel gå foran:
•barn med særlige vansker. Det forutsetter en faglig vurdering og anbefaling
•barn av enslige foresatte i arbeid utenfor hjemmet eller under utdanning, og som alene fører tilsynet med barnet
•barn med begge foresatte i arbeid utenfor hjemmet eller under utdanning
•barn som bor avsides og trenger et sosialt nettverk.

12. Opptaksperiode

Inntaket til skolefritidsordningen skjer i vårsemesteret og gjelder for kommende skoleår.

Innmelding skjer skriftlig til den enkelte skole innen 15.april på eget skjema.

Omfanget av tilbudet skal presiseres ved melding til foreldre om inntak i skolefritidsordningen.

Inntak i løpet av skoleåret kan skje dersom det er plass, og gjelder i regelen ut skoleåret.

Øking eller reduksjon av oppholdstid i løpet av skoleåret må avtales med daglig leder.

13. Oppsigelse

Gjensidig oppsigelsestid er 1 mnd. fra den 1. i den påfølgende måned. Oppsigelse skjer skriftlig og leveres leder for SFO.

Dersom barn tas ut etter 1.mai, vil oppholdsbetalingen likevel måtte fortsette ut resten av skoleåret.

Oppsigelsesgrunn fra skolen kan være manglende betaling eller at barnegruppen er for liten.

Kommunen kan med en måneds frist, regnet fra den 1. i den påfølgende måned, iverksette endringer i skolefritidsordning og rammene for disse, herunder si opp plasser for enkeltbarn.

14. Oppholdsbetaling

Oppholdsbetalingen blir fastsatt av Utvalget for Oppvekst- og kultur. Blir det forandringer i oppholdsbetalingen i løpet av skoleåret, må det gis varsel om dette 2 måneder i forveien.

Det betales for den faste tiden som elevene oppholder seg i SFO. Kommunen beregner prosentvise satser som er tilnærmet avtalt oppholdstid i SFO. Elevene søkes inn på dager. Ekstra timer/dager betales det ekstra for. Dette gjelder også fridager som kommer som følge av ferie-, planleggingsdager og andre dager ut fra skoleruta.

Det betales for 11 måneder i året.

Begynner barnet i SFO etter august regnes oppholdsbetaling for hel måned ved start i perioden 1.-14. og halv måned fra og med 15. og ut måneden.

Oppholdsbetalingen må også betales når barnet har fravær. Ved sykdomsfravær over en måned kan oppholdsbetalingen frafalles mot fremlagt legeerklæring.

Manglende betaling på 2 måneder eller mer vil kunne føre til at barnet mister plassen.

Det kan gis gebyr ved gjentatt for sen henting av barnet. Skolen kan beregne gebyr etter de kostnadene som reelt påløper.

15. Søskenmoderasjon

Det gis 25% reduksjon i oppholdsbetalingen for barn nr.2,3,4 osv i samme familie.

Søskenrabatt gis på det rimeligste SFO-tilbudet som blir benyttet av søsknene

(eks.: Det ene barnet går 4dg/u, det andre barnet 2dg/u – rabatten gis på 2dagers tilbudet).

16. Måltid

SFO skal ha et enkelt måltid om dagen når åpningstiden er mer enn tre timer pr dag.

17. Ansettelse

Den som blir ansatt i SFO, blir ansatt i Farsund kommune med de rettigheter og forpliktelser det medfører.

Den tilsatte må legge fram tilfredsstillende politiattest. Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn. Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn, er utelukket fra arbeid i SFO. (Opplæringslova §10-9).

18. Forsikring

Barn i SFO er ulykkesforsikret i yrkesskadeforsikring under folketrygden og KLP´s kollektive ulykkesforsikring for skolebarn m.m.

19. Andre bestemmelser

Styret for den enkelte ordning kan vedta praktiske retningslinjer, rutiner og regler dersom dette ikke strider mot vedtektene eller sentralt gitte bestemmelser. Dette kan gjelde forhold som f.eks. lekeareal, åpningstid, fremmøte, måltider, barns sykdom, ordensregler m.v.

Skolefritidsordning følger internkontrollsystemet ved den enkelte skole. Det skal gjennomføres en brukerundersøkelse pr. skoleår og resultatet skal kunngjøres av skolen på skolens hjemmeside og direkte overfor brukerne.

20. Gyldighet

Endringer i disse vedtekter vedtas av utvalg for Levekår.

 

  • Last updated on .

Besøksadresse

Åpningstider mandag - fredag: kl. 8-15
Brogaten 7, 4550 Farsund

Postadresse

Farsund kommune
postboks 100, 4552 Farsund

Kommunenummer: 1003
Organisasjonsnummer: 964 083 266

Kontakt oss

Telefontid mandag - fredag: kl. 8-15
Sentralbord: 38 38 20 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Ansvarlig redaktør: Rådmann Ståle Manneråk Kongsvik
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Følg oss