Skriftstørrelse

Separering avløp

Hva betyr det å separere ledninger for avløp?

Kommunen jobber kontinuerlig med å separere avløpsledningene, slik at det ikke lenger er en felles ledning med både overvann (regn- og smeltevann fra drenering og taknedløp) og spillvann (kloakk/ husholdningsvann), men i stedet to forskjellige ledninger for overvann og spillvann.

Når kommunen endrer sine ledninger til separatsystem, dvs. separerer, blir eiendommer i samme område pålagt å gjennomføre tilsvarende omlegging.
separere ledninger for avløp
Illustrasjon: Geir Moen

Hvorfor bør husstandene ha to avløpsledninger?

Kommunen separerer avløpsnettet separeres for å unngå for mye belastning på ledningene og renseanlegg for avløp.

Med felles ledning for overvann og spillvann, må alt vannet pumpes til nærmeste rense-anlegg. Ved mye nedbør eller snøsmelting, er ikke de kommunale ledningene store nok til å frakte overvannet sammen med spillvannet til renseanlegget. I slike situasjoner blir gjerne deler av vannet ledet ut i overløp til sjøen. Når avløpet ikke er separert, betyr det at også spillvannet havner der. Det er derfor et godt miljøtiltak å separere avløpsledningene.

Det er kostbart å pumpe og rense avløpsvannet. Det er derfor også god økonomi i å føre minst mulig rent vann til renseanlegget.

Etter å ha separert ledningene slippes regn- og smeltevannet i overvannsledningene direkte ut i sjøen, mens spillvannet pumpes til renseanlegget.

Arbeidet med å separere ledningene

Som huseier er det ditt ansvar å bekoste separering av dine ledninger når kommunen legger om sine. For å redusere kostnadene, anbefaler vi deg å utføre arbeidet samtidig med kommunens anleggsarbeid. Det er lurt å kontakte flere godkjente foretak, entreprenører eller rørleggere, for å hente inn anbud/tilbud på arbeidet.

Separering må utføres av et godkjent foretak. Nåværende liste over godkjente foretak er vedlagt. Er det ønske om å bruke annet foretak må dokumentasjon på foretak sendes inn for godkjenning. Godkjente foretak er kjent med kommunens prosedyrer og krav til materiale og utførelse som beskrevet i tekniske bestemmelser i standard abonnementsvilkår for vann og avløp.

Etter gjennomføringen av den fysiske separeringen må det godkjente foretaket sende bekreftelse til kommunen om utført arbeid. Separeringen er ikke fullført før bekreftelsen om at overvann ikke blir ført inn på offentlig spillvannsledning og en eventuell situasjonsplan over overvannsledning er mottatt av kommunen.

Dersom du har en gammel vannledning i samme grøft, kan det være gunstig å skifte denne samtidig. Er privat vannledning av galvanisert stål, vil du få brev fra kommunen at denne må skiftes ut. Erfaringsmessig har slike vannledninger begrenset levetid, og bør skiftes ut før de ruster i stykker.

Hvis ledningene kommer til å berøre naboeiendommer eller bygninger, må du få tillatelse fra eieren, før arbeidet settes i gang. Rettighet til å ha ledninger liggende på naboens grunn bør tinglyses hos Kartverket (www.kartverket.no).

Bruk av eksisterende ledning

Et alternativ til å separere ledningen er å koble fra overvannet fra spillvannet og infiltrere dette på egen eiendom eller lede det ut i terrenget. Det er viktig at dette gjøres på en måte som ikke kan medføre fukt i kjelleren eller andre ulemper for naboer. Hvis det er tilfelle må overvannet bortledes i egen overvannsledning.

Hvis den eksisterende stikkledningen er i tilfredsstillende stand, kan denne benyttes som overvannsledning og så legger man ny spillvannsledning. Det er også mulig å benytte den eksisterende stikkledning til spillvann. Da må det legges egen overvannsledning, hvis denne er nødvendig.

Hvis det ikke er nødvendig å være tilkoblet overvannsledning, og den gamle avløpsledningen ikke tilfredsstiller dagens krav, kan det være aktuelt å rehabilitere ledningen ved å trekke inn en ny, mindre ledning eller plaststrømpe på innsiden av den eksisterende ledningen.

En godkjent rørlegger vil kunne gi gode innspill på hva som vil være den beste tekniske løsningen for din eiendom.

Regelverk

Separering av avløp er regulert gjennom følgende lover:

Forurensningsloven (kapittel 4, særlige regler om avløpsanlegg m.v.) § 22 sier:
”Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfelle fastsette nærmere krav til avløpsledning, herunder om den skal være lukket og vanntett. Forurensningsmyndigheten kan avgjøre om alt avløpsvann skal ledes i felles ledning eller om det skal kreves særskilte ledninger for ulike typer avløpsvann.

Ved omlegging eller utbedring av avløpsledninger kan forurensningsmyndigheten kreve at eier avtilknyttet stikkledning foretar tilsvarende omlegging eller utbedring. Også ellers kan forurensningsmyndigheten kreve omlegging eller utbedring av stikkledning, når særlige
grunner tilsier det.”

Plan- og Bygninglovens § 27-2 (Avløp) sier:
”Før oppføring av bygning blir satt i gang, skal avledning av grunn- og overvann være sikret. Tilsvarende gjelder ved vedlikehold av drenering for eksisterende byggverk.”

Ifølge standard abonnementsvilkår for vann og avløp – tekniske bestemmelser gjelder følgende: ”Takvann og overflatevann (overvann) skal infiltreres i grunnen, ledes bort i eget avløp til vassdrag eller fordøyes, og må ikke tilføres kommunens ledninger uten samtykke fra kommunen. Bortledning av overvann og drensvann skal skje slik at det ikke oppstår oversvømmelse eller andre ulemper ved dimensjonerende regnintensitet.”

  • Last updated on .

Besøksadresse

Åpningstider mandag - fredag: kl. 8-15
Brogaten 7, 4550 Farsund

Postadresse

Farsund kommune
postboks 100, 4552 Farsund

Kommunenummer: 4206
Organisasjonsnummer: 964 083 266

Kontakt oss

Telefontid mandag - fredag: kl. 8-15
Sentralbord: 38 38 20 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Ansvarlig redaktør: Rådmann Ståle Manneråk Kongsvik
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Følg oss