Vedlagt plankart og bestemmelser er revidert i henhold til vedtak. 

NB. Angående punkt i vedtak: «Administrasjonen gis fullmakt til å legge til et rekkefølgekrav i bestemmelsene som beskrevet under avsnitt: SAK 46/23 i formannskapet». Dette punktet utgår etter som kommunen og Farøy Brygge har inngått avtale om rivning og overlevering av tomt som gjør at det ikke blir behov for slikt rekkefølgekrav.

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Agder. Eventuell klage må fremsettes skriftlig
til Farsund kommune innen 3 uker fra i dag. Frist for å kreve erstatning etter plan- og
bygningsloven § 15-2 og rett til å kreve innløsning etter plan- og bygningsloven § 16-5, er
tre år fra i dag. Nærmere opplysninger om reguleringsplanene fås ved henvendelse til

Servicetorget på telefon 38 38 20 00.

Ved henvendelse angående saken vennligst referer til saksnr 23/00650

Vedlegg:

Vedtak.pdf

Saksutskrift - PlanID 04822 - Reguleringsendring etter forenklet prosess «Detaljregulering for Farøy Brygge».pdf

Reguleringsbestemmelser for Farøy Brygge.pdf

Farøy brygge - plankart .pdf