Teknisk utvalg vedtok den 02.03.2021 som sak 17/21 med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10 å legge forslag til «områdeplan Lista Renewable Energypark PlanID 16200» med tilhørende bestemmelser begge datert 7.4.2020 og sist revidert 15.2.2021 ut til offentlig ettersyn.

Reguleringsplan vil være utlagt til offentlig ettersyn på www.farsund.kommune.no i 6 uker i perioden 09.3.2021- 21.4.2021. Eventuelle merknader til reguleringsplanen sendes Farsund kommune, teknisk forvaltning, pb. 100, 4552 Farsund innen 21.4.2021.

Nærmere opplysninger om reguleringsplanen kan fås ved henvendelse til Farsund kommune på tlf. 38 38 20 00.

Ved henvendelse angående saken vennligst referer til saksnummer 20/01162.

Tilhørende dokumenter:
Feil i plankart og bestemmelser - Offentlig ettersyn av PlanID 4206 16200 områdeplan Lista Renewable Energypark.pdf

Lista REP-Rev. reg.best. 23.03.2021.pdf

Lista REP_rev. plankart_23.03.2021.pdf

Oppdatert artikkel med de endrede dokumentene finnes på:
Offentlig ettersyn av ny 1.førstegangsbehandling områdeplan Lista Renewable Energypark PlanID 4206 1620