Barn bosatt i annen kommune

Barn bosatt i andre kommuner, kan tildeles plass for inntil ett år, dersom det ikke lykkes å fylle barnehagen med søkere hjemmehørende i Farsund kommune.

Når har barnet rett til barnehageplass ?

Barn som fyller ett år innen utgangen av november, har ved hovedopptaket rett til plass fra den måneden barnet fyller ett år.

Følgende prioriteringer gjelder ved opptak:

  1. Barn med nedsatt funksjonsevne
  2. Barn hvor det er fattet vedtak etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4 (omsorgsovertakelser og frivillig hjelpetiltak). Skriftlig tilråding fra faginstans må foreligge for at fortrinnsrett etter pkt. 1 og 2 utløses. (PPT, barnevern, spesialisterklæring)
  3. Barn som har plass prioriteres ved endring av oppholdstid
  4. Barn som er skolestartere (5 åringer)
  5. Søsken til barn som har barnehageplass (gjelder søknad til samme barnehage som søsken har plass i)
  6. Styrer kan bruke utjevningsplasser etter skjønn for å rette opp skjevheter mht. alder, kjønn og etnisitet i gruppesammensetningen
  7. Dersom to barn står likt, prioriteres det eldste barnet i aktuelt årskull

Foresatte som ønsker overføring til annen barnehage, må søke på nytt. Opptakskriteriene gjelder på lik linje som for nye søkere. Dersom barnet tilbys og mottar plass i ny barnehage, avsluttes tidligere plass. 

Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer hvilke barn som får tilbud om plass først. Du finner vedtektene til de private barnehagene på barnehagenes egne sider.

Hvor har du rett til å få barnehageplass ?

Barnet har lovfestet rett til plass i kommunen barnet bor i. 

Det legges stor vekt på foreldrenes/foresattes ønsker og behov ved barnehageopptaket. Barnet har rett på plass i sin opptakskrets ved hovedopptak. Det betyr at dersom det ikke er ledig plass i barnehagene du har satt opp i søknaden, vil du få tilbud om plass i en barnehage du ikke har søkt på.

Etter hovedopptaket foretas fortløpende opptak i barnehager som har ledig kapasitet. Dersom et barn med barnehageplass flytter til en annen kommune, kan barnet beholde plassen ut påbegynt semester, dvs. fram til 31. desember eller 31. juli.