Rett til innsyn

Når kommunen behandler opplysninger om deg, har du alltid rett til innsyn i egne personopplysninger. Det betyr at du har rett til å vite:

  • hvilke data som behandles
  • hva opplysningene brukes til
  • hvor lenge opplysningene skal lagres

(Lag elektronisk skjema for "Innsyn i egne personopplysninger) Link legges her.

Retting av feil

Oppdager du at vi har feilaktige opplysninger om deg selv, kan du kreve at vi endrer/retter/korrigerer informasjonen.

I utgangspunktet skal vi på eget initiativ rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger. Men hvis du selv oppdager at noe er feil, ønsker vi at du tar kontakt med oss, slik at vi så raskt som mulig kan rette opp og korrigere informasjonen.

Send oss e-post om retting

Krav om at opplysninger blir sperret eller slettet

Vi sletter eller sperrer opplysninger som ikke lenger er nødvendige for det formålet vi samlet dem inn. Mener du at kommunen registrerer informasjon om deg som ikke er nødvendig, kan du be om at den informasjonen blir slettet. Det gjelder ikke hvis opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel arkivloven.

Begrensninger av behandlingen som gjelder deg selv

Dette innebærer at personopplysningene som samles inn ikke lenger kan behandles, men fortsatt lagres.

Innsigelse

Du kan protestere på at vi behandler opplysninger om deg.

Dataportablitet

Du har under enkelte omstendigheter rett til å

  • motta opplysninger som du har gitt oss, i et digitalt format
  • få informasjon overført til en annen virksomhet, dersom hvis du ønsker det dette.

Dette kalles retten til dataportabilitet, og gjelder kun opplysninger som du har gitt til oss.

Klage til Datatilsynet

Du kan ta kontakt med ansvarlig leder i kommunen eller Personvernombudet dersom du mener at kommunen ikke følger opp dine rettigheter. Personvernombudet kan også hjelpe deg dersom du ønsker å klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet på deres nettside.

Partsinnsyn etter forvaltningsloven

Henvender du deg til oss med en klage, vil vi normalt vise til eller legge ved henvendelsen din når vi tar kontakt med den innklagede parten. Du kan be om at vi ikke oppgir hvem du er ved henvendelser til den andre parten. Det skal imidlertid svært mye til for å nekte en part innsyn i en sak hvis han/hun ber om det. Kommunen kan derfor ikke garantere din anonymitet ved slike henvendelser.

Pressens og allmenhetens innsyn etter offentlighetsloven

Hovedregelen i offentlighetsloven er at kommunens saksdokumenter er offentlig tilgjengelige. Det betyr at presse eller andre som spør om det, vil kunne se og lese innholdet i for eksempel brev, skjema og eposter som kommunen får.

Din henvendelse til oss vil derfor også være offentlig, uansett hvilken form den kommer i. Kommunen håndterer imidlertid en del dokumenter som inneholder taushetsbelagte opplysninger. Slike dokumenter blir unntatt fra offentlighet.

Interne dokumenter kan også unntas offentlighet hvis det finnes lovhjemmel for å unnta.