Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
12. mars 2021 kl. 08:19

Koronavirus

Her har vi samlet aktuell informasjon om koronaviruset, kommunens tiltak og oversikt over hvem du kan kontakte hvis du har spørsmål.

Bestill koronatest     Vaksineringsstatus   Nyhetsoversikt                     

Klikk her

Kunngjøringer

Offentlig ettersyn og høring - forslag til planprogram, detaljregulering for Sandvikstrand gnr. 222 bnr. 6 m.fl.

Kristiansen & Selmer-Olsen melder:

Arkitektkontoret Kristiansen & Selmer-Olsen AS gir med dette, på vegne av Odd Svein Hansen, melding i henhold til plan- og bygningslovens § 14-2 og i henhold til § 15 i forskrift om konsekvensutredning for:

Detaljregulering for Sandvikstrand Gnr. 222 Bnr. 6 M.Fl. i Farsund kommune.
Planprogrammet er en beskrivelse om hvordan reguleringsplanen skal utredes i en prosess med medvirkning og utvalgte utredningstema.

Planområdet er på ca. 188 daa, og ligger i søndre kålevika i Rosfjorden i Farsund kommune. Tiltakshaver for planarbeidet er Odd Svein Hansen.

 

Søknad om mindre endring av plan for Langøy Vestre gnr 211 bnr 8,14,17,26,27 - PlanID 04406

Spiss Arkitektur og Plan AS melder:

Det søkes om mindre endring av bebyggelsesplan plan-ID 04406, plannavn «Langøy Vestre, gnr. 211 bnr. 8,14,17 og 20». Bakgrunnen for reguleringsendringen er ønske om å utvide hyttene med boder og anneks tilsvarende som for nye hytter på Vestre Langøy. Bestemmelser om utnyttelsesgrad søkes endret. Byggegrenser innarbeides i plan, spesielt nevens byggegrense mot sjø.

(....)

Varsel om vedtatt plan - reguleringsplan landbasert fiskeoppdrett Lundevågen - PlanID 4206 04015

Farsund kommunestyre vedtok i møte 18.03.2021 som sak 11/21 med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12 planforslaget «PlanID 4206 04015 reguleringsplan landbasert fiskeoppdrett Lundevågen» med tilhørende bestemmelser, begge datert 11.11.2020 og revidert etter førstegangsbehandling 15.12.2020, med følgende endringer:

1. Det legges til ett punkt 2.7 under 2. Fellesbestemmelser for hele planområdet: 
2.7. Det skal tilstrebes universell utforming.

2. Det legges til følgende setning under punkt 3.1.1: 
«Det skal være tilstrekkelig mulighet for ladning av EL-sykkel».

3. Paragraf 3.1.1 andre ledd endres for å reflektere at område BN4 er endret til godslager. Setning: «Området BN2-4 reguleres til næringsformål». Endres til:
«Området BN2-3 reguleres til næringsformål».

4. § 6.1.1. Havneområde i sjø (VHS) endres fra: «Området skal være med på å sikre tilkomst til kai (SK) og næringsområdene BN2 og BN3. I området kan det etableres nødvendige ledninger til anlegget». Til: «Innenfor området skal det være tilkomst til kai (o_SK)».

5. Det legges til en ny rekkefølgebestemmelse som § 8.7, under nytt punkt:
Før igangsettingstillatelse gis
8.7 tiltaksplan for håndtering av masser og plan for håndtering av plantemateriell som beskrevet i § 2.4 skal godkjennes av miljøansvarlig i Farsund kommune i samråd med ansvarlig for fremmede arter hos Statsforvalteren i Agder, før igangsettingstillatelse kan gis.

6. Følgende setning legges til under punkt 2.6 Byggegrenser, som tredje setning:
«Byggegrense mot sjø går i kaifront av offentlig kai benevnt o_SK».

7. Under kapittel «3. Bestemmelser til arealformål» i bestemmelsene så må formålet BN4 tas ut hvor det står nevnt, da formålet er endret til godslager o_BGL og ivaretatt i § 3.1.2.

 Endringene er ikke utført i vedlagte plandokumenter.

Farsund kommune

Feil i plankart og bestemmelser - Offentlig ettersyn av PlanID 4206 16200 områdeplan Lista Renewable Energypark

I plankart og bestemmelser som fulgte offentlig ettersyn av 10.3.2021 er det oppdaget feil.

Vedlagt følger korrigert plan og bestemmelser.

Følgende er endret:

  • Bestemmelsesområde 3 og 7 var feilaktig markert som henholdsvis hensynssone 730_4 og 730_5. Dette er nå tilbakeført.
  • Område LNA_2 var falt ut av plankartet. Dette er nå redigert.
  • bestemmelser til hensynssonene (730) er nå medtatt.
  • Plankartet viser nå korrekt antall hensynssoner med kulturmiljø (570).

Fristen for tilbakemelding utvides med 1 dag til 21.4.2021.

Offentlig ettersyn av ny 1.førstegangsbehandling områdeplan Lista Renewable Energypark PlanID 4206 16200

I plankart og bestemmelser som fulgte offentlig ettersyn av 10.3.2021 er det oppdaget feil. Vedlagt følger korrigert plan og bestemmelser.
Følgende er endret:
* Bestemmelsesområde 3 og 7 var feilaktig markert som henholdsvis hensynssone
730_4 og 730_5. Dette er nå tilbakeført.
* Område LNA_2 var falt ut av plankartet. Dette er nå redigert.
* bestemmelser til hensynssonene (730) er nå medtatt.
*Plankartet viser nå korrekt antall hensynssoner med kulturmiljø (570).

Fristen for tilbakemelding utvides med 1 dag til 21.4.2021.

Teknisk utvalg vedtok den 02.03.2021 som sak 17/21 med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10 å legge forslag til «områdeplan Lista Renewable Energypark PlanID 16200» med tilhørende bestemmelser begge datert 7.4.2020 og sist revidert 15.2.2021 ut til offentlig ettersyn.

Logo
1 | 2