Lokal forskrift for å forebygge og motvirke overføring av koronaviruset (covid-19), Farsund kommune, Agder

 

Hjemmel: Fastsatt av kommuneoverlegen i Farsund kommune 15. mars 2021 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1.

 

§ 1 Formål og virkeområde  

Formålet er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS CoV-2 i en periode med økende smittetall, særlig i den unge aldersgruppe. Forskriften gjelder i Farsund kommune.  

 

§ 2 Forhold til øvrig lovverk  

Reguleringene i dette vedtak kommer i tillegg til de reguleringer som følger av lov, nasjonale forskrifter og andre lokalt fastsatte smittevernstiltak. Ved eventuell motstrid mellom denne forskrift og nasjonalt regelverk, går forskriften foran fravikelige regler i lov og nasjonal forskrift.  

 

§ 3 Forbud mot gjennomføring av arrangement

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangement. Definisjonen av arrangement i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 13 gjelder.  

Det gjøres unntak for begravelser og bisettelser, vielser, dåp og lignende ritualer som følger nasjonale retningslinjer.

 

§ 4 Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktiviteter for voksne og for barn fra og med 8. klasse. Forbudet gjelder innendørs aktiviteter. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps, teater.

For toppidretten gjelder de nasjonale regler.

 

§ 5 Stenging av virksomheter    

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:  

a. Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:  

1. Rehabilitering som tilbys individuelt

Ansvarlige skal sørge for at alle som er til stede på treningssenteret, ref punkt over om rehabilitering, skal kunne holde minst to meters avstand til andre.  

b. Svømmehall, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:

            1. Skolesvømming, svømmekurs og svømmetrening for de under16 år, samt for profesjonelle   utøvere

            2. Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.   

 c. Innendørshaller der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter. 

 

§ 6 Forbud mote flere enn 5 gjester i private hjem/bolig

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på sammenkomster som finner sted i eller i tilknytning til en privat bolig eller fritidsbolig, og der flere enn 5 personer er til stede samtidig i tillegg til husstandsmedlemmer. 

 

Unntak fra første ledd: 

  • Dersom alle gjestene er fra én husstand, kan man ha hele husstanden på besøk. 
  • Dersom alle gjestene er fra én barnehage- eller barneskolekohort. 

 

Den som arrangerer en sammenkomst som finner sted i eller i tilknytning til en privat bolig eller fritidsbolig, skal sørge for at de som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand.

 

§ 7 Ansvar  

Farsund kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.  

 

§ 8 Straff  

Uaktsom eller forsettlig overtredelse av bestemmelsene i denne forskriften kan straffes i henhold til smittevernloven § 8-1 med bot eller med fengsel inntil 2 år.   

Dersom overtredelsen har tap av menneskeliv eller betydelig skade på kropp og helse som følge, er straffen bot eller fengsel inntil 4 år.  

§ 9 .Ikrafttredelse

Lokal forskrift trer i kraft 16. mars 2021 kl. 00.00, og gjelder frem til 18. mars 2021 kl. 24.00