Informasjon til bedrifter som er rammet av pandemien i Farsund

Det er anledning til å legge frem dokumentasjon på koronarelaterte tap til og med 31.12.2021.

Kommunene har i flere omganger fått tildelt midler som kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Denne utlysningen gjelder tildelingsrunde 3.

Ordningen skal avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter, og også fungere som en ventilordning for å kompensere bedrifter som har falt helt eller delvis utenfor generelle kompensasjonsordninger. Det gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.​Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

Ved tildeling av økonomisk støtte til bedrifter skal følgende forhold belyses og legges ved som vedlegg i søknaden:

  1. Redegjørelse for hvordan bedriften er blitt påvirket av Covid-19 pandemien. Forklare hvilke økonomiske konsekvenser smitteverntiltak og/eller nedgang i omsetning har hatt på bedriften (dersom mulig legges kostnader bedriften har hatt til håndtering av smitteverntiltak inn). Vedlegges i regionalforvaltning.no
  2. Innsendelse av årsregnskap for 2019 og 2020. Regnskapsrapport fra 2021 så langt det er mulig å fremskaffe.
  3. Dersom bedriften består av avdelinger som naturlig kunne vært organisert som egne virksomheter, vil det kunne søkes om å få økonomisk støtte til flere avdelinger. Dette må belyses i søknaden. (F.eks. vil et hotell med restaurant kunne vise til årsregnskap for hver av disse to avdelingene og dermed kunne motta støtte som om det var to virksomheter).
  4. Dersom bedriften er i oppstartsfase og ikke eksisterte i 2019 skal det redegjøres for budsjett og forventet inntjening (svar dersom aktuelt for din bedrift)

Den økonomiske støtten er å anse som offentlig støtte og faller inn under regelverket for offentlig støtte.   Bedrifter med helårsvirksomhet og fast ansatte prioriteres. Spørsmål om ordningen rettes til Farsund kommune, tlf 38382000 eller e-post post@farsund.kommune.no