Planens avgrensing er vist på vedlagte kartskisse. I planområdet inngår atkomstveg mellom
byggeområdet og kommunal veg etablert etter avholdt Jordskifte.
Området ligger innenfor det avsatte arealet til spredt boligbebyggelse SB33-7 i
kommuneplanen. I forhold til utstrekningen av SB33-7 i kommuneplanen er planområdet begrenset til et areal på ca 13 daa.
Planen vil legge opp til bygging av 7 eneboliger med tilhørende infrastruktur mm.
 

Fullstendig melding og tilhørende dokumenter:

Melding igangsatt planarbeid Torpmarka.pdf

Møtereferat oppstartsmøte Torpmarka.pdf

N01- Planinitiativ Torpmarka.pdf

Planmråde.pdf

Varslingsliste for Torpmarka.pdf


Eventuelle spørsmål og merknader til planarbeidet kan rettes til Asplan Viak AS, Lyngdal
tlf. 916 25 234, mail kaare.kalleberg@asplanviak.no innen 1.5.2021.