Som det fremgår av informasjonen fra Regjeringen er det også i trinn 3 krav til:

  • Å registrere gjestene med tanke på å kunne gi presis informasjon til kommunen i.f.m. smittesporing
  • Sitteplasser til alle gjester
  • Alkohol skal serveres ved bordene
  • 1 meter mellom hver gjest, med unntak av personer i samme husstand.  Andre grupperinger enn husstand har fortsatt ingen unntaksregel
  • Ikke slippe inn gjester etter kl 24.00 (selv om normalskjenketiden nå er gjeninnført)
  • Ha tiltak som minner gjestene på avstandsregelen
  • Ha rutiner for god hygiene og godt renhold og at disse rutinene blir overholdt

Dere anmodes om å lese gjennom § 14a:

 

Covid 19-forskriften § 14a.Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved serveringssteder

Serveringssteder, som restaurant, kafe, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og lignende, kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig. Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt. Serveringsstedet skal sørge for at det er minst 1 meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst og at det tas hensyn til dette ved bestilling av bord, likevel slik at husstandsmedlemmer kan sette seg nærmere hverandre. Serveringsstedet skal treffe tiltak for å minne besøkende om at de bør holde avstand til andre enn husstandsmedlemmer.

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal kun servere alkohol ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester.

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal ikke slippe inn gjester etter kl. 24.00.

Serveringssteder som har skjenkebevilling, skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Det er tilstrekkelig å registrere opplysningene til én person i hver gruppe. Serveringsstedet skal likevel oppfordre til at flest mulig oppgir kontaktopplysninger. Med kontaktopplysninger menes informasjon som gjør det mulig å komme i kontakt med gjesten, for eksempel telefonnummer. Serveringsstedet skal også registrere dato og tidspunkt for besøket, og om mulig plassering i lokalet. Kontaktopplysningene skal kun brukes for å bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Ved forespørsel skal opplysningene utleveres til dette formålet. Opplysningene skal oppbevares forsvarlig og slettes etter 14 dager. Serveringsstedet skal informere den som registreres om formålet med registreringen og hvor lenge kontaktinformasjonen oppbevares.

Link til Covid 19-forskriften:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470#KAPITTEL_6

 

Dersom dere trenger info om arrangementer, finner dere dette i forskriftens § 13, §§ 13 a-e.

 

Nye vedtak om skjenkebevilling:

Kommunestyret har forlenget deres skjenkebevillinger til 2022, hver bevillingshaver vil få tilsendt vedtak.

Det ble ikke gjort endringer i maksimalskjenketiden. Bevillingshavere får samme vedtak som de har fått tidligere.

Våren 2022 vil det bli en gjennomgang og behandling av alkoholretningslinjene.

Nye retningslinjer om musikkanlegg/lyd

Nye retningslinjer om musikkanlegg/lyd fra utendørs musikktilbud på skjenkested og ved arrangementer:

Kommunestyret har den 17.6.21 vedtatt følgende:

Kommunestyrets vedtak

Kommunestyret vedtar følgende lokale retningslinjer:

Pkt 1. Ved tildeling av skjenkebevilling for enkelt anledning utendørs er skjenketiden kl 23.00

Pkt 2 A. Ved tildeling av skjenkebevilling for enkelt anledning innendørs er skjenketiden kl 24.00

Pkt 2 B. Ved tildeling av skjenkebevilling for enkelt anledning av privat karakter innendørs er skjenketiden kl 03.00

Pkt 3. Samme skjenketid som i pkt 1 og 2 gjelder når innehaver av alminnelig skjenkebevilling får tillatelse til å anvende sin skjenkebevilling på alternativt sted.

Pkt 4. Bruk av musikkanlegg eller annet musikktilbud på utendørs serverings- og skjenkeareal:

a) I serveringsstededenes daglige drift, skal all musikk på utendørs areal opphøre kl 23.00

b) Ved arrangementer tillates at musikk utendørs opphører kl. 24.00 Ved arrangementer innendørs tillates at musikk opphører kl. 01.00