Farsund kommune ønsker engasjerte innbyggere til disse vervene. Synes du dette ser interessant ut, kan du sende en e-post til post@farsund.kommune.no og melde din interesse. 
Fristen er 23.08.2024. Har du spørsmål om vervene kan du også kontakte kommunen på tlf. 38 38 20 00 mellom kl. 10 og 15.

Forliksrådene har en viktig og krevende oppgave med å ivareta rettssikkerheten i Norge. De skal være et lavterskeltilbud som bidrar til at flest mulig tvister blir løst utenfor domstolene. Behandlingen i forliksrådet skal legge til rette for at partene ved mekling eller dom får løst saken enkelt, hurtig og billig. Det gis opplæring i forbindelse med vervene.  Domstolloven gjelder for dommere i forliksrådet. Loven krever at forliksrådsmedlemmer er norske statsborgere – menn eller kvinner – som er vederheftige og som ikke er fradømt stemmerett i offentlige anliggender. Med vederheftig menes «betalingsdyktig», vedkommende må kunne dekke sine økonomiske forpliktelser. I domstolloven § 56 fremgår følgende vilkår for å kunne velges til forliksrådsmedlem:  

  • Vedkommende må ha fylt 25 år. 
  • Vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start, jf. § 70 nr.1. 
  • Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særlig egnet til oppgaven, og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt. 

Forliksrådene administreres av namsfogden: 

https://www.politiet.no/om-politiet/organisasjonen/politidistrikter/agder/namsfogden-i-agder/

Du kan lese mer om vervene i disse linkene:

https://www.statsforvalteren.no/contentassets/8ececcefb1334388a758850ff4d7f8cd/retningslinjer-for-valg-av-forliksradsmedlemmer-og-skjonnsmedlemmer-for-periode.pdf

https://www.regjeringen.no/no/tema/lov-og-rett/innsikt/om-forliksradet/id2537837/