Reguleringsplan vil være utlagt til offentlig ettersyn på www.farsund.kommune.no i 6 uker i perioden 10.3.2021- 21.4.2021. Eventuelle merknader til reguleringsplanen sendes Farsund kommune, teknisk forvaltning, pb. 100, 4552 Farsund innen 21.4.2021.

Nærmere opplysninger om reguleringsplanen kan fås ved henvendelse til Farsund kommune på tlf. 38 38 20 00.

Ved henvendelse angående saken vennligst referer til saksnummer 20/01162.


Tilhørende dokumenter

Feil i plankart og bestemmelser - Offentlig ettersyn av PlanID 4206 16200 områdeplan Lista Renewable Energypark.pdf (rettet versjon 26.3.2021)

Saksutskrift - Ny 1.gangsbehandling PlanID 4206 16200 områdeplan Lista Renewable Energypark.pdf

Vedtak4.pdf

Lista REP_rev. plankart_23.03.2021.pdf (rettet versjon 26.3.2021)

Lista REP-Rev. reg.best. 23.03.2021.pdf (rettet versjon 26.3.2021)

00 Planbeskrivelse med KU, rev. 15.02.20212.pdf

 

reguleringsplan_15.02.21.pdf

01 Forslag til Reguleringsbestemmelser 15.02.2021.pdf

000_førstegangsbehandling av 5.5.2020.pdf

Leveranse Områdeplan for Lista Renewable Energy park 8.pdf

23 Lista_Rapport_Flomkartlegging_002 258767_1_1.pdf

21 Uttalelser varsel om oppstart_samlet.pdf

20 Oppsummering av innspill_planoppstart.pdf

19 ROS-analyse_rev. 30.4.2018.pdf

18 Lista_Rapport_Overvann_Flom_001.pdf

17 Lista_Rapport_Naturmiljo, dat. 14.12.2018.pdf

16 Lista_Notat klimagassutslipp_Hellemyra_20.03 258761_1_1.pdf

15 Lista_Geonotat-002.pdf

14 Lista_Geonotat-001.pdf

13 Lista_Forurenset grunn_Historisk kartlegging.pdf

12 Ku_kulturminner_12_02_21.pdf

11 Ku_naturressurser_12_02_210.pdf

10 Ku naturmiljø0.pdf

09 Ku_fugl 15.02.20210.pdf

08 Vannforskriften § 12_161020.pdf

07 VAO-rammeplan Lista Renewable Energy Park_med vedlegg.pdf

06 Trafikkanalyse Lista Renewable park - rev.01.pdf

05 Arkeologisk Rapport Lista lufththavn 2020. Fase 1 & 2, ferdig.pdf

04 Grønttema plan, dat. 15.02.2021[1].pdf

03TERRATEKNIKK 02-2021 - Planlegging på Lista flystasjon - nåverdi og erstatningsområder.pdf

Planforslaget for Lista Renewable Energypark trekkes.pdf