1. Formål SK (kai) i plankart og bestemmelser skal være offentlig og benevnes o_SK.
 
2. Under punkt 2.6. Byggegrenser i bestemmelsene legges det til følgende setning:
«Byggegrense mot sjø følger ytterkant av formål o_SK.»
 
3. Formål BN4 (næringsbebyggelse) endres til «Godslager», SOSI 1502, som offentlig
formål benevnt o_GL i plankart og bestemmelser. Følgende tas ut av pkt. 3.11: 
….I område BN4 kan det legges til rette for virksomhet tilhørende kaien, som lager, bygg for vannhåndtering, ledninger, nettstasjon/trafo eller andre tekniske anlegg. Det må sikres nødvendig manøvreringsareal til/langs kaien. Maksimal byggehøyde for bygg er 8 meter over planeringshøyde. Maks BYA i BN4 er 50%....
 
4. Det legges til en ny § for «Godslager»: «Arealet (o_GL) skal fungere som bakareal for
offentlig kai o_SK, og skal hovedsakelig benyttes til havnerettet virksomhet. Det kan
settes opp mindre tekniske anlegg og tilhørende infrastruktur dersom dette ikke er i
konflikt med manøvrering innenfor området eller til/langs o_SK.
- Maksimal byggehøyde for bygg er 8 meter over planeringshøyde.
- Maks BYA i område (GL) er 10 %».
 
5. Under 3.1.1 Næringsbygninger endres avsnitt for parkeringskrav fra:
«Dersom område BN2 bygges ut med formål landbasert fiskeoppdrett eller annen  arealkrevende virksomhet med få arbeidsplasser per m2 gulvflate, skal det være maks 100 parkeringsplasser innenfor området. 3 av plassene skal være HC-parkering.
Ved annen type virksomhet innenfor planområdet skal det etableres 1 parkeringsplass for hver 200 m2 gulvflate.
Parkering kan løses i flere etasjer.»
Til:
«Parkeringskrav for område BN2 og BN3:
Ved utbygging av formål landbasert fiskeoppdrett skal det etableres minimum 1 parkeringsplass per 600 m2 utbygd gulvflate.
Ved utbygging av annen industri/lager/næring skal det etableres 1 parkeringsplass per 100 m2 gulvflate.
Ved utbygging av kontor skal det etableres 1 parkeringsplass per 50 m2 gulvflate.
3 % av parkeringsplassene skal være HC-parkering.
Det skal etableres 1 sykkelparkering under tak for hver 5 parkeringsplass.
Minst 20 % av parkeringsplassene skal være tilrettelagt for el-bil.
Parkering kan løses i flere etasjer».
 
6. Under 3.1.1 Næringsbygninger legges det til følgende setning etter: «..Ubygde deler av området BN2 og BN3 kan mellom annet brukes til vegetasjon, utelager, lysmaster, skilt, gjerde, støttemurer, parkering og snuplass etc. Det er tillatt å gjerde inn næringsområdet for å hindre allmenn ferdsel og smittespredning, skadeverk etc.»
- Setning: «Innenfor byggegrense mot offentlig veg tillates ikke oppført konstruksjoner og/eller installasjoner høyere enn 2 meter slik at det ikke oppstår konflikt med transport langs offentlig veg».
 
7. Første setning i bestemmelsenes pkt. 4.4 Kai (o_SK) som lyder: «Kai er tilknyttet virksomheten i BN2, BN3 og BN4». Tas ut.
 
De vedtatte endringer er ikke utført i vedlagt plan og bestemmelser.
 
Reguleringsplan sendes med dette til offentlig ettersyn til berørte parter i 6 uker i perioden 4.1.2020 til 15.2.2021.
Eventuelle merknader til sendes Farsund kommune, teknisk forvaltning, pb. 100, 4552 Farsund innen 15.2.2021.
 
Ved henvendelse angående saken vennligst referer til saksnummer 20/01167.