Veinavnene legges ut til offentlig høring i henhold til matrikkellovens § 21:
«Fastsetjing av offisiell adresse
Kommunen fastset offisiell adresse. Før kommunen tek ei endeleg avgjerd, skal dei som avgjerda får verknad for, få høve til å uttale seg.»

Etter høring sendes saken til Kartverket til godkjenning.

Navneforslagene er også sendt til Stedsnavntjenesten hos Språkrådet. De har ingen innsigelser til navnene eller skrivemåte.

Vei til Laundal og Røynåsen.pdf

Innspill sendes postmottaket i kommunen innen 5. februar d.å.