I kommunedelplan er området avsatt til nåværende boligbebyggelse. 

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredninger §§ 6 og 8 og/eller etter Folkehelseloven § 11, helsekonsekvensutredning. 

Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til:
- Stiv kuling as, Kirkegaten 12, 4550 Farsund
- anders@stivkuling.no

innen 24.05.2021.

Spørsmål om eller innspill til planarbeidet kan rettes til Anders Eik Pilskog, 450 28 651, anders@stivkuling.no.
 

Tilhørende dokumenter

Annonse-oppstart-av-planarbeid.pdf

Møtereferat oppstartsmøte Ravneheiveien .pdf

Planinitaitiv 070421.pdf

Reguleringsområde kopi.pdf