Farsund kommune ble 22.desember 2021 tildelt 1.367.000,- fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Denne tildelingen er den sjette, se informasjon om alle tildelinger innenfor kommunal kompensasjonsordning:

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/regional--og-distriktspolitikk/aktuelt-na/kommunal-kompensasjonsordning-for-lokale-virksomheter/id2846130/?expand=factbox2864718

 

Farsund kommune ble ikke tildelt midler i tildelingsrunde 4 og 5.

Tildelingsrunde 3 ble foretatt i formannskapet den 27.01.2022

 

Målet med ordningen er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter.

 

Søknadsfrist: 11. mars 2022

 

Kunngjøring:

 

Tilskuddsordningen kunngjøres i Lister24, kommunens nettside, kommunens Facebookside og sendes til Farsund og Lista handelsstand.

 

Tildelingskriterier

Prioriterte i denne tildelingen er virksomheter under næringskode 55, 56 og 79 som kan dokumentere at de har blitt negativt økonomisk påvirket av smittevernstiltak:

 1. Næringskode 55 Overnattingsvirksomhet, herunder hotellvirksomhet, drift av vandrerhjem, ferieleiligheter og campingplasser.
 2. Næringskode 56 Serveringsvirksomhet, herunder restaurantvirksomhet inkl. take-away og cateringvirksomhet, kantiner drevne som selvstendige virksomheter samt selvstendig drevet og drift av barer.
 3. Næringskode 79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksomheter, inkludert turistguidevirksomhet
 4. Andre bedrifter som kan dokumentere å være rammet av smitteverntiltak eller nedstenging, med tilhørende økte kostnader, tap av omsetning eller risiko for å miste viktig arbeidskraft Og som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.
 5. Kun virksomheter innenfor kommunens grenser og med adresse i kommunen kan motta støtte. Virksomheten kan bare motta støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted innenfor kommunen. 
 6. En virksomhet som er eid av et foretak (f.eks. som del av et konsern, som et kjedehotell eller treningssenter) utenfor egen kommune, kan søke dersom driften i den respektive kommunen er skilt ut som en egen virksomhet med eget regnskap.
 7. Virksomheter som har utbetalt utbytte i 2021 og/eller har til hensikt å utbetale utbytte i 2022 kan normalt ikke prioriteres.
 8. Kvalifisering til støtte baseres på faktisk omsetningstap i perioden 1.1.2021 – 31.01.2022

 

 

Tilskuddets størrelse

Støttebeløp kan ikke være høyere enn omsetningstapet og merkostnader minus allerede mottatt offentlig koronastøtte for samme periode.

 

Hva kan det ikke gis tilskudd til

Tiltak som faller utenfor vilkår i utlysningen.

Virksomheter som er kommunalt eller offentlig eide og/eller finansierte. 

Virksomheter som var i økonomiske vanskeligheter per. 31.12.2019

Levering av søknad

Søknadsskjemaet er elektronisk og ligger i den nasjonale nettportalen www.regionalforvaltning.no 

Ordningen heter

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter i Farsund

Tildeling 6 (covid 19)
 

Ansvarlig søker

Ansvarlig søker må være en person som kan forplikte virksomheten juridisk.

 

Krav til søknaden:

 1. Virksomhetene må sende søknaden gjennom www.regionalforvalting.no
 2. Søker skal opplyse om all offentlig mottatt koronastøtte i perioden 1.1.2021 til og med 31.12.21 (innarbeidet i søknadsskjema)
 3. Søker må levere egenerklæring dersom virksomheten er i økonomiske vanskeligheter (innarbeidet i søknadsskjema)
 4. Dokumentasjon på kostnader og tap skal legges ved søknaden. Manglende vedlegg, eller manglende opplysninger i søknaden vil alene være grunn for avslag.
 5. All dokumentasjon skal være bekreftet av regnskapsfører. Det er ikke krav til revisorattestert dokumentasjon i søknaden.
 6. Kommunen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet eller EFTAs overvåkingsorgan ESA kan gjennomføre kontrolltiltak. Dersom søker oppgir feilaktige opplysninger, kan tilskuddet kreves tilbakebetalt, helt eller delvis. Hovedregelen er at ulovlig støtte må tilbakebetales med renter og rentes rente.

Obligatoriske vedlegg:

 1. Dokumentasjon på antall årsverk i virksomheten skal legges ved søknaden. Årsverk defineres som antall ansatte, omregnet til hele årsverk i en normal driftssituasjon.

 

 1. Beskrivelser og dokumentasjon for økte kostnader og tap (f.eks. avbestillinger, fakturaer gjeldende Covid-tiltak osv.)
 2. Redegjørelse for hvorfor virksomheten er særlig hardt rammet av lokale og/eller nasjonale smitteverntiltak
 3. Regnskap for søknadsperioden samt regnskap for samme periode i 2019. For bedrifter som ikke hadde virksomhet i 2019, kan sende budsjett for sitt første driftsår.
 4. Alle vedlegg skal være bekreftet av regnskapsfører

 

Farsund kommune står fritt til å etterspørre annen informasjon og dokumentasjon som anses relevant i vurdering av søknaden.  

 

Klageadgang

Forvaltningslovens regler om klage kap 6 gjelder for vedtak innenfor kommunal kompensasjonsordning:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6

 

 

Har du spørsmål? Ta kontakt med: anja.pettersen@farsund.kommune.no