Slik jobber PPT

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder først og fremt vurdering om behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder og behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen. Voksne med rett til grunnskoleopplæring kan også ha rett til spesialundervisning.

Vi samarbeider med barnehager og skoler og bidrar til tidlig innsats for utvikling, læring og inkluderende læringsmiljø. Vi er sakkyndig instans etter barnehageloven og opplæringsloven.

Dette gjør PPT

 • Hjelper barnehager og skoler med organisasjons- og kompetanseutvikling for å tilrettelegge for barn og unge med særlige behov.
 • Deltar i flerfaglig samarbeid for å bidra til helhet og sammenheng.
 • Utreder vansker i utvikling og læring.
 • Gir råd om tiltak i sakkyndig vurdering som grunnlag for enkeltvedtak etter barnehageloven og opplæringsloven. Dette gjelder:
  o spesialpedagogisk hjelp i barnehage
  o spesialundervisning i grunnskolen
  o rett til tegnspråkopplæring, punktskrift mm.
  o framskutt eller utsatt skolestart
  o fritak fra opplæringsplikten

I samarbeid med PPT skal du oppleve at

 • vi samarbeider om gode løsninger
 • henvisning for sakkyndig vurdering gjøres i samarbeid med barnehage og skole
 • du blir lyttet til og tatt på alvor
 • du får tilstrekkelig informasjon om saksbehandling og saksgang
 • saksbehandling som er i tråd med gjeldende retningslinjer
 • vi overholder avtaler
 • vi er opptatte av å få frem barnets stemme
 • vi hjelper med å se helhet og sammenheng
 • vi har høy faglig kvalitet
 • vi samarbeider med barn, voksne, foresatte, barnehage, skole og andre instanser

Voksne

Er du voksen og ønsker en vurdering av behov for spesialundervisning. Ta kontakt med voksenopplæring i kommunen.

Elever på videregående

For elever med rettigheter for videregående opplæriqng er det organisert en Fylkeskommunal pedagogisk-psykologisk tjeneste- og oppfølgingstjeneste. Ta kontakt med fylkeskommunens PPT.

Henvisningsskjema for barnehager og skoler

Henvisning av barn og elever skal foretas på henvisningsskjema fra Lister PPT. 

Skjemaet er tilgjengelig på Lister PPTs hjemmeside.