Offentlig ettersyn - reguleringsplan for Ådnesknuten- gnr/bnr 88/1 og 97/4 m.fl.

Teknisk utvalg vedtok i sak 19/49 den 9.5.2019 med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-10 og § 12-14 å legge planforslag for «Detaljregulering Ådnesknuten» med bestemmelser begge datert 19.12.2018 ut til offentlig ettersyn med de endringer som fremkommer av vedtak.

Hensikten med planen er boligbebyggelse.

Reguleringsplan vil være utlagt til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside i perioden 10.6.2019- 22.7.2019. Eventuelle merknader til reguleringsplanen sendes Farsund kommune, teknisk forvaltning, pb. 100, 4552 Farsund innen 22.7.2019.

Nærmere opplysninger om reguleringsplanen kan fås ved henvendelse til Farsund kommune på tlf. 38 38 20 00.
Ved skriftlig henvendelse vennligst referer til saksnummer 2018/1348.

Se fullstendig oppstartsmelding og ytterligere informasjon under.

tilhørende dokumenter

pdfOffentlig_ettersyn_reguleringsplan_for_Ådnesknuten-_gnr_bnr_88_1_og_97_4_m.PDF

pdfPlankart_Ådnesknuten.PDF

pdfBestemmelser_revidert_31.5.2019.PDF

pdf1.gangsbehandling_detaljregulering_Ådnesknuten-_gnr_bnr_88_1_og_97_4_m.PDF

pdfPlanbeskrivelse_Reguleringsplan_Ådnesknuten.PDF

pdfArealer_og_veiprofil.PDF

pdfKart.PDF

pdfMøtereferat_oppstartsmøte_Reguleringsplan_Ådnesknuten.PDF

pdfInnspill_Oppstart_Planarbeid.PDF