Skriftstørrelse

Hopp til her

Kjøp eller salg av landbrukseiendom/jordbruksareal

Ved salg av et gardsbruk eller jord-/skogareal er det flere ting å ta hensyn til. I det følgende omtales noen forhold som kan være aktuelle å ha kjennskap til både for den som vurderer å selge og den som vurderer å kjøpe landbrukseiendom/areal.

HVA REGNES SOM EN LANDBRUKSEIENDOM?

Som landbrukseiendom regnes eiendom med drivverdig jordbruks- og/eller skogbruksareal. Areal som ligger i LNF-område (landbruks-, natur- og friluftsområde) i kommuneplan eller som kan utnyttes i landbruksnæring er også i de fleste tilfeller areal som omfattes av jordlov og konsesjonslov.

KONSESJONSFRITT OG KONSESJONSPLIKTIG ERVERV AV EIENDOM

Som hovedregel må du enten søke konsesjon eller legge fram egenerklæring om at ervervet er konsesjonsfritt på grunn av slektskap eller på grunn av eiendommens karakter.
Ta kontakt med kommunen for veiledning eller se: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/konsesjon

FRADELING AV TOMT/BEBYGGELSE

I en del tilfeller kan det være ønskelig å dele fra bygningene på en landbrukseiendom og å selge øvrige arealer som tilleggsjord. Det kan også være ønske om å dele fra bolig- eller fritidstomter fra en landbrukseiendom.
Kommunen må godkjenne slik deling etter jordloven og kan gi tillatelse dersom salget er forsvarlig ut fra hensynet til eiendommen arealet deles fra eller at salg av tilleggsjord medfører arronderingsmessige og driftsmessige fordeler for kjøper.

Ved fradeling av enkelttomter er det viktig å være klar over at hensynet til resten av eiendommen (gardsbruket/driftsenheten) er det viktige, ikke formålet tomta skal fradeles til. Langsiktig forvaltningen av jorda er det avgjørende i delingssaker som skal behandles etter jordloven.
Størrelsen på tomta som ønskes fradelt har betydning. Det er generelt ikke ønskelig å dele fra store tomter i landbruksområder. Avgrensingen vurderes av kommunen i hvert enkelt tilfelle.

FRADELING AV RETTIGHETER

Det er viktig å være klar over at fradeling av "retter og herligheter" som jaktrett, fiskerett, beiterett, båtstø, sjøbu, lakserett, tarerettigheter m.m. ikke kan skilles fra en eiendom uten tillatelse etter jordloven. I utgangspunktet skal slike rettigheter følge jorda/landbrukseiendommen som tilknyttede ressurser. Leie av denne type rettigheter for en periode på mer enn 10 år må også behandles/godkjennes av kommunen.

TAKST AV LANDBRUKSEIENDOM

Takst av en landbrukseiendom kan ikke sammenlignes med takst av for eksempel en boligeiendom, en fritidseiendom eller ei tomt.
På grunn av bestemmelsen i konsesjonsloven må eiendom som skal benyttes til landbruksformål takseres i overensstemmelse med gjeldende lov/forskrift. Det anbefales derfor å engasjere takstmann som er kjent med regelverket.
Det er ikke krav om takst ved salg av landbrukseiendom, men dette anbefales.

PRISFASTSETTING AV TILLEGGSJORD

Salg av ubebygd jordbruksjord kommer også inn under bestemmelsene i konsesjonsloven om prisregulering.
Se: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/konsesjon#priskontroll-paa-landbrukseiendom

Ved vurdering av pris må det tas hensyn til følgende:

  • arrondering
  • beliggenhet/atkomst
  • beskaffenhet (fra veldig god dyrka mark – ikke utnyttbar til landbruksproduksjon)
  • opparbeidelsesgrad/vedlikehold
Verdien vil variere avhengig av om jorda vurderes som god landbruksjord med høy avkastningsevne eller ikke. Det er ikke mulig å vise til "standardpriser" siden forholdene varierer geografisk fra sted til sted. Jordprisen må vurderes i hvert enkelt tilfelle.
  • Last updated on .

Besøksadresse

Åpningstider mandag - fredag: kl. 8-15
Brogaten 7, 4550 Farsund

Postadresse

Farsund kommune
postboks 100, 4552 Farsund

Kommunenummer: 4206
Organisasjonsnummer: 964 083 266

Kontakt oss

Telefontid mandag - fredag: kl. 8-15
Sentralbord: 38 38 20 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Ansvarlig redaktør: Rådmann Ståle Manneråk Kongsvik
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Følg oss