Skriftstørrelse

Jordbruk i Farsund kommune

Farsund er den største jordbrukskommunen i Vest-Agder. Fulldyrka jord i drift er ca. 30 000 daa (2016).

På Lista ligger forholdene til rette for intensiv jordbruksdrift med mange store og veldrevne gardsbruk. Viktigste produksjoner er melk og kjøtt (storfe/kjøttfe, sau og svin), i tillegg dyrkes det en god del korn. Andre produksjoner er poteter, grønnsaker, kyllinger, egg, bær m.m.

Kommunens oppgaver innen jordbruket:

 • Arealforvaltning
 • Økonomiske virkemidler/tilskuddsforvaltning
 • Næringsutvikling
 • Samarbeid og synliggjøring av næringen

Arealforvaltning

Kommunen avgjør deling- og omdisponeringsaker etter jordloven og søknader om konsesjon ved erverv av konsesjonspliktig eiendom etter konsesjonsloven.
Konsesjonsloven har krav om boplikt og jordloven har krav om driveplikt på landbrukseiendom. Kommunen har myndighet til å avgjøre søknader om fritak.
Enhet for landbruk gir uttalelser til arealplaner etter plan- og bygningsloven i forbindelse med rullering av kommuneplaner og i enkeltsaker som gjelder byggesaker og/eller varige terrenginngrep i LNF-områder.

En rekke kontroll og godkjenningsoppgaver innen jordbruket er lagt til kommunen:

 • godkjenning av inngrep i kulturlandskapet
 • godkjenning av plan for nydyrking
 • godkjenning av arealer som grunnlag for produksjonstilskudd og andre tilskudd
 • krav til lagring og spredning av husdyrgjødsel
 • godkjenning av flerårig gjødslingsplan
 • godkjenning av innehaver av autorisasjonsbevis for kjøp og bruk av plantevernmidler

Økonomiske virkemidler

Kommunen forvalter tilskudd forhandlet over jordbruksavtalen, for eksempel produksjonstilskudd, tilskudd til avløsning ved sykdom og ferie/fritid og tilskudd til kulturlandskapstiltak (SMIL-tilskudd), regionalt miljøprogram (RMP), tilskudd drenering m.m.

Næringsutvikling

Innovasjon Norge gir tilskudd og lån til investeringer i jordbruket. IBU-midler kan tildeles som etablererstipend, tilskudd til bedriftsutvikling, tilskudd til investeringer i tradisjonelt jordbruk (for eksempel driftsbygninger) og i tilleggsnæring. Det kan også gis tilskudd til investeringer i tilknytning til generasjonsskifte.
Enhet for landbruk bistår søkere, gir uttalelse til søknader og attesterer delutbetalinger underveis i prosjekter.

Samarbeid og synliggjøring av næringen

Kommunen samarbeider med vernemyndigheter, kulturmyndigheter og andre næringsaktører for å synliggjøre jordbrukere som arealforvaltere og næringsutøvere.
Enhet for landbruk har som mål å initiere og å delta aktivt i samarbeidsprosjekter som tjener jordbruket.

 • Last updated on .

Besøksadresse

Åpningstider mandag - fredag: kl. 8-15
Brogaten 7, 4550 Farsund

Postadresse

Farsund kommune
postboks 100, 4552 Farsund

Kommunenummer: 4206
Organisasjonsnummer: 964 083 266

Kontakt oss

Telefontid mandag - fredag: kl. 8-15
Sentralbord: 38 38 20 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Ansvarlig redaktør: Rådmann Ståle Manneråk Kongsvik
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Følg oss