Skriftstørrelse

Utarbeide privat reguleringsplan

Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Privatpersoner, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter kan fremme forslag til reguleringsplan, men den skal utarbeides av fagkyndige iht. Plan- og bygningsloven § 12-3.

PLANPROSESSEN STEG FOR STEG

Første kontakt

 • Uformell kontakt mellom forslagsstiller og teknisk forvaltning i Farsund kommune.
 • Ingen formelle krav til levering av materiale.
 • Det gjøres avtale om dato for oppstartsmøte og levering av planinitiativ.
 • Det skal være entydig hvem som er forslagstiller og dermed mottaker av gebyr1 for behandling

Oppstartsmøte og planinitiativ

Før oppstartsmøte skal forslagsstiller ved fagkyndig oversende et planinitiativ til Farsund kommune. Planinitiativet skal i nødvendig grad omtale premissene for det videre planarbeidet, og redegjøre for:

 • Formålet med planen.
 • Planområdets avgrensning og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet.
 • Planlagt bebyggelse, herunder utbyggingsvolum, høydekoter og byggehøyder.
 • Tiltakets virkning på og tilpasning til: landskap og omgivelser, kommuneplan, gjeldende reguleringsplaner og/eller pågående planarbeid.
 • Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet.
 • Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om planoppstart
 • Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, naboer og andre berørte. Varslingsliste skal kontrolleres mot Farsund kommunes varslingsliste.
 • Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt.

Kommunen utarbeider referat fra oppstartsmøtet, som sendes til forslagsstilleren innen rimelig tid etter møtet.

Felles behandling av reguleringsplanforslag og byggesøknad

Dersom kommunen og den private part finner det hensiktsmessig kan søknad om byggetillatelse behandles felles med privat forslag om reguleringsplan. I slike tilfeller gjelder reglene for reguleringsplaner om varsling, uttalelsesfrist, adressat for uttalelsene og saksbehandlingsfrister for begge vedtakene. Avgjørelsen av plansaken og byggesaken fattes i egne vedtak.

Varsel om oppstart av planarbeid

Forslagsstiller skal alltid kunngjøre melding om oppstart av planarbeidet i minst én avis som er alminnelig lest på stedet og på Farsund kommunes hjemmeside. Krever planen konsekvensutredning (KU) skal planprogram etter §4-1 legges ut på høring samtidig.

 • Fristen for merknader skal være minimum 3 uker og det bør tas hensyn til helligdager og ferieavvikling. Ved KU skal fristen være minimum 6 uker.
 • Plankonsulent skal varsle oppstart av planarbeidet med eget skriv til berørte offentlige organer, registrerte grunneiere, festere og andre rettighetshavere, naboer, gjenboere og andre interesserte som blir direkte berørt.
 • Varselet skal redegjøre for forslaget og konsekvenser for omgivelsene. Kart og illustrasjoner, referat fra oppstartsmøte skal legges ved.
 • Planinitiativet skal være åpent tilgjengelig for nedlastning eventuelt vedlagt utsendelse.
 • Dersom planområdet utvides etter varsel er utsendt må det varsles på nytt.

Saksbehandling av private reguleringsplanforslag

Ved oversendelse av planforslag til behandling skal følgende være med:

 • Plankart i godkjent målestokk som PDF og SOSI. Planforslaget skal være utarbeidet etter Nasjonal Produktspesifikasjon for digitale planer og evt. kommunens egne maler.
 • Reguleringsbestemmelser som WORD og PDF -på mal utarbeidet av Farsund kommune.
 • Planbeskrivelse inneholdende Risiko- og sårbarhetsanalyse, innkomne merknader og uttalelser sammen med forslagsstillers kommentarer som WORD og PDF.
 • Konsekvensutredning (KU) ved krav om dette.  
 • Varslinger - kopi av kunngjøringsannonse (datert), varslingsbrev og varslingsliste.
 • Merknader og uttalelser i sin helhet.
 • Tilleggsdokumentasjon ved behov.
 • Alle dokumenter skal sendes inn i filformat PDF.

Innen tolv uker eller en annen frist som er avtalt med forslagsstiller, vil forslaget fremmes for teknisk utvalg og behandles etter reglene i §§ 12-9 og 12-10. Denne fristen begynner ikke å løpe før forslagstiller har fått klarsignal om at oversendelsen er kontrollert og oppfyller de gitte kriterier.

Ekstra møter

Dersom det fremkommer behov for avklaringer og/eller avdekkes mangler i planforslaget under saksbehandlingen kan det bli behov for flere møter. Dersom det fremkommer mangler som må avklares kan det avtales at videre saksbehandling avventes inntil dette er løst. Dersom mangler medfører merarbeid for saksbehandler vises det til regulativet for gebyr1.

Første gangs behandling og offentlig ettersyn

Farsund kommunes administrasjon skriver en sak med forslag til innstilling for vedlagt planforslag. Teknisk utvalg vedtar i møte om forslaget skal legges ut til offentlig ettersyn eller avvises. Teknisk utvalg kan velge å endre plankart og bestemmelser i henhold til forslag fra administrasjonen eller egne forslag.

 • Teknisk utvalg har normalt sett møte en gang i måneden.
 • Faktura for gebyr sendes forslagsstiller når plansaken tas opp til politisk behandling første gang.
 • Planforslaget sendes så på høring i 6 uker av teknisk forvaltning. Høringsparter er de samme som mottok varsel om oppstart- hvis ikke annet er fremkommet. Det er ikke krav om annonsering i avis. Kommunen legger planforslag på egen hjemmeside i høringsperioden.
 • Etter at planforslaget er vedtatt lagt ut til offentlig høring er det kommunens eiendom.
 • Etter utløp av høringsfristen sender kommunen innkomne merknader og uttalelser til plankonsulent for vurdering og kommentar.

Planvedtak


Rådmannen legger frem planforslag for annen gangs behandling av teknisk utvalg. Merknader og uttalelser innkommet i høringsfasen vurderes og foreslås ved behov som endringsforslag i saksfremlegget.

 • Teknisk utvalg avgjør om planforslaget skal oversendes kommunestyret for vedtak med eller uten rådmannens anbefalinger evt. med egne endringsforslag.
 • Kommunestyret kan avvise planforslaget, eller fatte endelig vedtak.
 • Ved vedtak vil eventuelle endringer utføres før det kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet og på Farsund kommunes hjemmeside. Tiltakshaver, offentlige organer og berørte parter informeres om vedtaket i eget skriv fra kommunen.

Gebyr

For å få behandlet ett privat forslag til detaljregulering må det betales ett gebyr i henhold til Farsund kommunes betalingsregulativ. Innbetaling skal finne sted før saken tas opp til 1.gangsbehandling.
Forslagstiller er selv ansvarlig for innbetaling uavhengig av berørte grunneiere.
Det skal ikke betales for del av planereal som omfatter vernehensyn, friområder, friluftsområder, landbruksområder, fellesområder, kommunaltekniske anlegg, kommunale byggeområder eller offentlige trafikkområder.

Det faktureres en fast del og ett beløp pr m2 planareal i henhold til gjeldene regulativ. For referater, ekstramøter og merarbeid faktureres det etter medgått tid.

 • Last updated on .

Besøksadresse

Åpningstider mandag - fredag: kl. 8-15
Brogaten 7, 4550 Farsund

Postadresse

Farsund kommune
postboks 100, 4552 Farsund

Kommunenummer: 4206
Organisasjonsnummer: 964 083 266

Kontakt oss

Telefontid mandag - fredag: kl. 8-15
Sentralbord: 38 38 20 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Ansvarlig redaktør: Rådmann Ståle Manneråk Kongsvik
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Følg oss