Utarbeide privat reguleringsplan

Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Privatpersoner, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter kan fremme forslag til reguleringsplan, men den skal utarbeides av fagkyndige iht. Plan- og bygningsloven § 12-3.

PLANPROSESSEN STEG FOR STEG

Første kontakt

Oppstartsmøte og planinitiativ

Før oppstartsmøte skal forslagsstiller ved fagkyndig oversende et planinitiativ til Farsund kommune. Planinitiativet skal i nødvendig grad omtale premissene for det videre planarbeidet, og redegjøre for:

Kommunen utarbeider referat fra oppstartsmøtet, som sendes til forslagsstilleren innen rimelig tid etter møtet.

Felles behandling av reguleringsplanforslag og byggesøknad

Dersom kommunen og den private part finner det hensiktsmessig kan søknad om byggetillatelse behandles felles med privat forslag om reguleringsplan. I slike tilfeller gjelder reglene for reguleringsplaner om varsling, uttalelsesfrist, adressat for uttalelsene og saksbehandlingsfrister for begge vedtakene. Avgjørelsen av plansaken og byggesaken fattes i egne vedtak.

Varsel om oppstart av planarbeid

Forslagsstiller skal alltid kunngjøre melding om oppstart av planarbeidet i minst én avis som er alminnelig lest på stedet og på Farsund kommunes hjemmeside. Krever planen konsekvensutredning (KU) skal planprogram etter §4-1 legges ut på høring samtidig.

Saksbehandling av private reguleringsplanforslag

Ved oversendelse av planforslag til behandling skal følgende være med:

Innen tolv uker eller en annen frist som er avtalt med forslagsstiller, vil forslaget fremmes for teknisk utvalg og behandles etter reglene i §§ 12-9 og 12-10. Denne fristen begynner ikke å løpe før forslagstiller har fått klarsignal om at oversendelsen er kontrollert og oppfyller de gitte kriterier.

Ekstra møter

Dersom det fremkommer behov for avklaringer og/eller avdekkes mangler i planforslaget under saksbehandlingen kan det bli behov for flere møter. Dersom det fremkommer mangler som må avklares kan det avtales at videre saksbehandling avventes inntil dette er løst. Dersom mangler medfører merarbeid for saksbehandler vises det til regulativet for gebyr1.

Første gangs behandling og offentlig ettersyn

Farsund kommunes administrasjon skriver en sak med forslag til innstilling for vedlagt planforslag. Teknisk utvalg vedtar i møte om forslaget skal legges ut til offentlig ettersyn eller avvises. Teknisk utvalg kan velge å endre plankart og bestemmelser i henhold til forslag fra administrasjonen eller egne forslag.

Planvedtak


Rådmannen legger frem planforslag for annen gangs behandling av teknisk utvalg. Merknader og uttalelser innkommet i høringsfasen vurderes og foreslås ved behov som endringsforslag i saksfremlegget.

Gebyr

For å få behandlet ett privat forslag til detaljregulering må det betales ett gebyr i henhold til Farsund kommunes betalingsregulativ. Innbetaling skal finne sted før saken tas opp til 1.gangsbehandling.
Forslagstiller er selv ansvarlig for innbetaling uavhengig av berørte grunneiere.
Det skal ikke betales for del av planereal som omfatter vernehensyn, friområder, friluftsområder, landbruksområder, fellesområder, kommunaltekniske anlegg, kommunale byggeområder eller offentlige trafikkområder.

Det faktureres en fast del og ett beløp pr m2 planareal i henhold til gjeldene regulativ. For referater, ekstramøter og merarbeid faktureres det etter medgått tid.