Fradeling av eiendom

Hva får du?

Krav til søker

Slik søker du

Hjemmelshaver må selv hente naboliste hos kommunen

Send ut nabovarsel basert på listen fra kommunen. Naboene skal ha kopi av de samme vedleggene du sender til kommunen. Du kan bruke papirskjemaet for nabovarsel til Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK).

Kommunens eget søknadsskjema for fradeling og rekvisisjon av oppmålingsforretning fylles ut

 Følgende vedlegges søknaden:

Hva koster det?

Deling av noen eiendommer vil omfattes av delingsforbudet i jordloven, og deling vil da kreve godkjenning både etter plan- og bygningsloven og jordloven. Kommunen har egne gebyrregulativ for behandling av saker etter jordloven og plan- og bygningsloven. Gjennomføring av godkjent deling følger kommunens regulativ etter matrikkelloven.