Deling av eiendom

Formål

Hvem kan søke?

 Søknad om deling skal inneholde:

 1. Skjema for deling (Rekvisisjon av oppmålingsforretning) skal benyttes. Skjemaet må underskrives av samtlige hjemmelshavere.
 2. Situasjonskart – her skal det tydelig fremgå hvilket areal som søkes fradelt.
 3. Gjenpart av nabovarsel.
 4. Ved fradeling av byggetomt:
     a. Nødvendige erklæringer (rettigheter til veg, vann og kloakk).
     b. Søknad om avkjørsel til offentlig veg.
     c. Søknad om utslipp dersom en ikke kan tilkobles offentlig vann og avløp.
     d. Søknad om tilknytning dersom offentlige ledninger i området.
 5. Grunngitt dispensasjonssøknad når formålet med fradelingen ikke er i samsvar med gjeldende kommuneplan, kommunedelplan eller arealplan.
 6. Naboliste kan bestilles via kommunen - sjekk opp Infoland.

Saksgang

Følgende vilkår må være oppfylt:

Vedtak etter plan- og bygningsloven:

Videre saksgang med oppmålingsforretning

Matrikkelføring og tinglysing

Matrikkelbrev

Gebyr

Skjøte

Mer informasjon om hjemmelsovergang ved skjøte: