Arealoverføring

Formål

Arealoverføring åpner for å overføre større arealer mellom to matrikkelenheter (eiendommer) enn hva som er mulig med grensejustering. Eiendommene skal utgjøre et sammenhengende areal eller volum med det overførte arealet eller volumet. Arealoverføring er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Arealoverføring kan ikke omfatte punktfeste. Areal som ligger som uteareal til en eierseksjon må eventuelt løses med reseksjonering før arealoverføring.

Hvem kan søke

Søknad om arealoverføring og rekvirering av oppmålingsforretning kan søkes av hjemmelshaver, fester, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt. I de tilfellene hvor det er et firma som er eier av eiendommen forlanges det vedlagt firmaattest av nyere dato.

Søknaden om arealoverføring skal inneholde

  1. Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning. Søknaden må underskrives av samtlige hjemmelshavere for de involverte eiendommene.
  2. Situasjonskart – der det markeres hvilket areal som skal overføres.
  3. Gjenpart av nabovarsel.
  4. Grunngitt dispensasjonssøknad når formålet med arealoverføringen ikke er i samsvar med gjeldende kommuneplan, kommunedelplans eller arealplan.

Naboliste kan bestilles via eiendom.no hvor man kan søke i grunnboken.

Saksgang

Når søknaden er registrert i kommunen, foretar vi en enkel gjennomgang av saken. Er det mangler i saken, orienterer vi om dette. Trenger søknaden behandling/uttalelser fra andre offentlige instanser, sørger kommunen for innhenting av disse. Søkes det om fradeling av en landbrukseiendom, må søknaden også behandles av landbruksmyndighetene i henhold til Jordloven § 12.

Følgende vilkår må være oppfylt:

Formålet med arealoverføringen må være i samsvar med gjeldende arealplan ellers må det søkes om dispensasjon.

Vedtak etter plan- og bygningsloven

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven. Vedtaket sendes til søkeren med kopi til eventuelle parter som har hatt innsigelser til søknaden.

 Gebyr

Arealoverføring er gebyrbelagt. Det vil være ett gebyr for godkjenning etter plan og bygningsloven og ett gebyr for oppmålingsforretningen. I tillegg kommer tinglysingsgebyr og dokumentavgift.

Videre saksgang med oppmålingsforretning

Når oppmålingsavdelingen mottar saken sender ut informasjon vedrørende krav til partene i denne type sak. Disse kravene er:

Gjennomføring av oppmålingsforretning

Matrikkelføring og tinglysning

Matrikkelbrev