Krav til situasjonsplan

Som grunnlag for å tegne situasjonsplan kreves utsnitt av kommunens eiendomskart i målestokk 1:500 eller 1:1000. 

Hva skal kartet vise?

Ved søknad som omfatter flere boenheter og ved innredning av loft, kan det også være påkrevd å tegne inn forslag til felles utearealer som f.eks. lekeplass, oppholdsareal, tørkeplass, søppelkasser, sykkelstativ og private gang- og kjøreveger, jfr. PBL § 28-7.