Krav til tegningsmateriale

Forskjellige type tegninger

Plantegninger

Plantegninger av alle etasjer skal vises. Bygningens yttermål og ytterveggens tykkelse skal være angitt. Bruken av samtlige rom (f.eks. kjøkken, soverom osv.) med anvisning av rømningsveier må tydelig fremkomme. Udefinerte benevninger på rom, slik som "Eventuelt" og "Disponibelt" aksepteres ikke. Bruksareal for hver etasje skal oppgis. Dette gjelder for både gammel og ny del av bygning ved til- og påbygg.

Ved innvendig forandring i eksisterende bygning må det innleveres plantegning av hele etasjen der forandringen finner sted. Forandringen må tydelig fremgå. Alle rom på planen skal være benevnt med rommenes bruk, og etasjen skal være angitt.

Ved innredning av dusj/WC-rom skal plassering av klosettskål, vask, badekar og dusj være vist.

Fasadetegninger

Ved nybygg skal tegning av alle fasader foreligge. På disse skal terrenglinjer ut fra fasadene tegnes inn. Både dagens terreng, og fremtidig planert terreng skal framgå. På tomter hvor det er store høydeforskjeller må det i tillegg innsendes profiler.

Ved ombygging, til- og påbygg av eksisterende bygning skal forandringen være tydelig markert og målsatt. Bygningen skal være uttegnet i sin helhet. Ved vindusutskiftning må det legges ved tegning av eksisterende og ny fasade.

Snittegninger

Fri høyde i etasjene skal markeres tydelig. Takvinkelen skal være påført. Det samme skal møne- og gesimshøyde.

På snittegningen (eller fasadetegningen) skal forslag til høyde på topp fundament/topp grunnmur angis entydig. For søknadspliktige tiltak, med krav om ansvarsrett for plassering, skal denne angis i meter over havet, med 1 desimal. For mindre, meldepliktige tiltak, skal høydeforskjell i forhold til eksisterende bebyggelse oppgis. Endelig høyde på topp fundament/topp grunnmur vil bli bestemt av kommunen i godkjennelsen.

Krav til tegningene