Terrengendring og drenering

Hva du kan gjøre på eiendommen din kommer an på hvilke regler som gjelder for din eiendom. Denne informasjonen er tilgjengelig gjennom kommunen sin kartløsning <lenke>.

Har du mistanke om at det er forurensning i grunnen der du planlegger å grave, må du sørge for at grunnen blir undersøkt. Dette kan også gjelde ved graving og utfylling i sjø.

Terrengendringer kan være fyllinger av masse, planering, graving, masseuttak, steinbrudd eller sprengning av terrenget. 

Du trenger ikke søke dersom:

Hvis tiltaket ditt berører utvendige ledningsanlegg må du avklare dette ved Vann- og avløpsetaten.

Tiltaket må plasseres med tilstrekkelig avstand fra offentlig vei, sjø og vassdrag. Du må alltid sjekke om det er en byggegrense når du er nærmere sjø, vann og bekker enn 10 meter, og nærmer offentlig vei enn 50 meter.

Det er bare «mindre» tiltak som er omfattet av reglene. Hvis fyllingen eller planeringen har et sånt omfang at den ikke er mindre må du sende inn en søknad. Et eksempel kan være planering av en hel tomt. Be kommunen om en vurdering dersom du er i tvil.

Du må søke ved hjelp av fagfolk dersom: