Slik søker du

Slik søker du

Sjekk planer og bestemmelser for din eiendom

Før du bygger, river eller endrer må du sjekke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for eiendommen din. Planer og bestemmelser er avgjørende for hva du kan gjøre av endringer og hva du kan bruke bygget på eiendommen din til.

Veiledning

Før du går i gang med et prosjekt kan du møte oss for å få svar på spørsmål om byggesaken. Kontakt byggesaksavdelingen for avtale.

Forhåndskonferanse

For større eller mer komplekse saker, kan det være nødvendig å bestille en forhåndskonferanse. Det kan for eksempel være en god idé å ha en forhåndskonferanse i større utbyggings- og fortettingsprosjekter, eller saker som betinger flere dispensasjoner.

Du må sende inn kart, tegninger, skisser og en tekst som beskriver spørsmålene du ønsker svar på. Ansvarlig søker bør være med på møtet.

Søknadsskjema

Last ned søknadsskjema. En del informasjon skal fylles ut i selve søknaden og noe skal legges ved som vedlegg.

Innhold og vedlegg i søknaden

Beskrivelse av hva du søker om

Et kort følgebrev som gjør det enkelt for saksbehandler å sette seg inn i hva det søkes om.

Nabovarsel

Når du skal gjøre byggearbeider, må du varsle naboer. Naboene skal få se tegninger og situasjonsplan som viser hva du skal gjøre. De skal også få minst 14 dager til å uttale seg om byggearbeidene.

Når du sender inn søknaden, skal du legge ved:

Naboliste får du utdelt hos kommunen

Tegninger og kart

Eventuell beregning av utnyttelsesgrad

Hvor mye du kan bygge på eiendommen din avhenger av hva reguleringsbestemmelsene sier om utnyttelse og hvor mye som er bygd på eiendommen fra før. Dersom du skal gjøre endringer som fører til økt bygningsvolum på eiendommen, må du beregne den nye utnyttelsesgraden.

For å regne ut dette, må du bruke informasjon om hva som er arealene på bygninger og konstruksjoner på tomten. Du kan bruke godkjente tegninger for din eiendom. Eller måle opp de bygningene og konstruksjonene som skal regnes med.

Ved enkle spørsmål, kan vi veilede deg, og ved kompliserte utregninger anbefaler vi å ta kontakt med fagfolk.

Eventuell søknad om dispensasjon for avstand til nabogrense

Hovedregelen er at bygninger skal plasseres minst 4 meter fra nabogrensen. Er det angitt en byggegrense for din eiendom, må hele bygningen plasseres innenfor denne grensen. Byggegrenser finner du ved å søke opp eiendommen din i kommunens kartløsning

Hvis du har et samtykke fra de berørte naboene, eller hvis bygningen har et bruksareal eller bebygd areal på mindre enn 50 kvadratmeter, kan kommunen godkjenne en plassering nærmere enn 4 meter.