Ungdomsskolene skal drive på rødt nivå i de kommende 2 ukene. Dette vil kunne medføre behov for noe digital hjemmeundervisning, men skolene vil tilstrebe å legge til rette for at det meste av undervisningen skal kunne foregå på skolen innenfor trygge og gode rammer. En konsekvens at det pålagte rødt nivå for ungdomstrinnet, er at elevene blir hjemme tirsdag 16.3 og at det gis digital hjemmeundervisning fra 4. time. Fra onsdag vil det for de fleste elevene bli undervisning på skolen, og vi ber foresatte og elever følge med på informasjon om organisering fra deres ungdomsskole. 

 

Det vil også bli gjort grep i forhold til skyss, der elever fra ungdomsskolen må bruke munnbind på bussen. Vi kommer tilbake med mer informasjon om evt. ytterligere tiltak knyttet til skyss for disse elevene.

 

Barnehagene, barneskolene og SFO skal fortsatt drives på gult nivå, men et godt fokus på kontaktbegrensende tiltak blir viktig også her. Åpningstidene her blir som normalt.

 

Foresatte til skysselever oppfordres til å selv ordne med skoleskyss, enten ved at man kjører barnet selv eller at barnet går til skolen der dette er mulig. Dette for å begrense presset på skyssen.

 

Vi vil fortløpende komme med mer informasjon, enten på kommunens sider eller gjennom enhetenes egne kanaler.

 

Med vennlig hilsen

 

Tor Magnus Knutsen

Skolefaglig rådgiver 
Farsund kommune