Planområdet
Planområdet er på ca. 52 daa, og er lokalisert i Vanse i Farsund kommune, omtrent 3,5km øst for Lista lufthavn.

Hensikt med planen er å tilrettelegge for 5 eneboliger med tilstøtende anlegg, med stort tomteareal, i stedet for 4 som ble meldt i planinitiativet. Det planlegges også tilkomstvei til disse.
 

Fullstendig oppstartsmelding og tilhørende dokumenter:

3097 Oppstartsmelding.pdf

Møtereferat oppstartsmøte Mindeheia.pdf

3097 Planinitiativ.pdf

3097 Planavgrensing.pdf

Nabvarsel.pdf

Varslingsliste.pdf

Kontaktinformasjon
Spørsmål eller skriftlige merknader til planarbeidet sendes:
Kristiansen & Selmer-Olsen AS v/Kristin Løland, Strandgt. 32, 4400 Flekkefjord eller på e-post til: flekkefjord@arkkso.no
Med kopi til: Farsund kommune v/ plankontoret, Brogaten 7, 4550 Farsund eller e-post: post@farsund.kommune.no

Høringsfrist
Frist for eventuelle innspill: 15.04.2021.