Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Agder. Eventuell klage må fremsettes skriftlig til Farsund kommune, teknisk utvalg, innen 3 uker fra i dag.
Frist for å kreve erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2 og rett til å kreve innløsning etter plan- og bygningsloven § 16-5, er tre år fra i dag.

Nærmere opplysninger om reguleringsplanene fås ved henvendelse til Servicetorget på telefon 38 38 20 00.
Ved henvendelse angående saken vennligst referer til saksnummer 20/03448.


Tilhørende dokumenter

Varsel om vedtatt mindre endring i reguleringsplan for Danefjell, gnr-bnr 1-847.pdf

Saksutskrift - Mindre endring av reguleringsplan for Danefjell, gnr-bnr 1-847.pdf

Søknad reguleringsendring Danefjell gnr-bnr 1-847.pdf

Kartbilag til søknad.pdf