1. BFF1 – Fritidsbebyggelse
Endringer i plankartet.
a) • Plassering av fritidsbolig og bod på 212/10 angis på plankartet.
b) • For fritidsbolig på 212/1 tegnes inn byggegrense sammenfallende med avgrensing av bestemmelsesområde for midlertidig deponi.
c) • Det tegnes inn byggegrense for platting på terreng, badestam og flaggstang.

2. Endringer og tilføyninger i reguleringsbestemmelser.
a) • Presisering i bestemmelsene om byggegrense for 212/1 sammenfallende med bestemmelsesområde for midlertidig deponi.
b) • Generelle krav om utforming, utnyttelsesgrad, møne- og gesimshøyde angis i bestemmelsene. Bestemmelsene pkt 3.1.3 gjøres gjeldende for begge hyttene

3. BSS1 – BSS2 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag
Endringer i plankartet.
a) • Badeflåte 2 x 4 meter tegnes inn i plankartet langs bryggen sør i BBS1.
b) • Byggegrense mot sjø for brygger tegnes inn og følger eksisterende
bryggekant.

Følgende legges til i reguleringsbestemmelser.
c)• Badeflåte tillates fra mai til september. Samtidig med utsetting av flåten skal det
settes ut markeringsbøyer i grense mellom badesone og båtplasser.
d)• I BSS2, er det fri ferdsel for allmennheten fra gangvei og videre på brygger langs sjøen.

4. BUN1 – uthus/naust/badehus
Endringer i plankartet.
a) • 2 nye sjøboder tegnes inn i plankartet.
b) • Byggegrense sammenfallende med formålsgrense mellom BUN1 og BSS2 tegnes inn og gjelder som byggegrense for bebyggelsen mot sjø.
Følgende legges til i reguleringsbestemmelser:
c) • Sjøboder skal anvendes som lager til oppbevaring av redskap og utstyr.

5. Justeringer i bestemmelsene
a) Bestemmelsene justeres slik som vist i vedlegg «Planbestemmelser 20210406 markerte endringer» (forslag til vedtak 1-4 over medtatt).

Endringer er ikke utført i vedlagte plandokumenter.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Statsforvalteren Agder. Eventuell klage må fremsettes skriftlig til Farsund kommune, teknisk utvalg innen 3 uker fra i dag. Frist for å kreve erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2 og rett til å kreve innløsning etter plan- og bygningsloven § 16-5, er tre år fra i dag.

Nærmere opplysninger om reguleringsplanene fås ved henvendelse til Servicetorget på telefon 38 38 20 00.
Ved henvendelse angående saken vennligst referer til saksnummer 20/01337.
 

Tilhørende dokumenter

Varsel om vedtatt plan - PlanID 4206 04411 reguleringsplan for Langøy midtre, gnr-bnr 212-10, 1.pdf

Saksutskrift - 2.gangsbehandling PlanID 4206 04411 reguleringsplan for Langøy midtre, gnr-bnr 212-10, 1.pdf

Vedtak9.pdf

Planbestemmelser 20210406 markert endringer.pdf

2255_Langøy Midtre 212-10 og1__planbeskrivelse_20201124.docx00.pdf

Ettersendt 2 - Detaljreguleringsplan for gnr 212-10 og del av 212-1, Langøy Midtre00.pdf

Planbestemmelser20210113 BYA sjøboder presisert00.pdf