Votering: Teknisk utvalgs innstilling enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak:
Farsund kommunestyre vedtar med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12 planforslag
«Reguleringsplan Farsund Kajakklubb Høyland» datert 20.12.2018 med bestemmelser
datert 4.5.2019 med følgende endringer:

1. Følgende legges til punkt 4.2:
«Det skal i P1 etableres 1 parkeringsplass for personer med nedsatt funksjonsevne».

2. Følgende legges til under §5 som punkt 5.3:
«Det skal tilstrebes universell utforming i området».

3. Følgende legges til under §3 som punkt 3.4:
«Byggegrense for N1 er sammenfallende med formålsgrensen»

4. Punkt 1 fra vedtak ved 1.gangsbehandlingen gjennomføres.
«1. Plankartet siktlinjer må fremstå iht. gjeldene fartsgrense».

Endringer som følge av vedtak er ikke utført i vedlagte plandokumenter.
Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Vest-Agder. Eventuell klage må fremsettes skriftlig til Farsund kommune, teknisk utvalg, innen 3 uker fra mottatt brev.
Frist for å kreve erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2 og rett til å kreve innløsning etter plan- og bygningsloven § 16-5, er tre år fra mottatt brev.

Nærmere opplysninger om reguleringsplanene fås ved henvendelse til Servicetorget på telefon 38 38 20 00.
Ved henvendelse angående saken vennligst referer til saksnr 20/01164.

Tilhørende dokumenter:
Varsel om vedtatt plan- PlanID 4206 14300 reguleringsplan Farsund Kajakklubb Høyland.pdf

Vedtak0.pdf

Saksutskrift - 2.gangsbehandling PlanID 4206 14300 reguleringsplan Farsund Kajakklubb Høyland0.pdf

Plankart datert 20.12.181[1].pdf

Bestemmelser Høyland (003)0.pdf

Planbeskrivelse kajakklubb Høyland21.pdf

Innspill - råd for personer med funksjonsnedsettelse - 13.10.200.pdf

Innspill - eldrerådet - 13.10.200.pdf

Reguleringsplan Farsund kajakk klubb - uttalelse til offentlig ettersyn0.pdf

NVEs uttalelse - Offentlig ettersyn - Reguleringsplan Farsund kajakklubb, Høyland - Farsund kommune1.pdf

Offentlig ettersyn 1.gangsbehandling reguleringsplan Farsund kajakk klubb.pdf

Uttalelse - Fylkesmannen i Agder - 14.10.200.pdf