1. Det legges til ett punkt g) under § 3 Felles bestemmelser for alle byggeområder:
g) Det skal tilstrebes universell utforming.

Følgende endringer er utført i vedlagt plankart og bestemmelser datert 10.9.2019 og sist revidert 11.9.2020, for å løse innsigelser, disse vedtas samlet som ett punkt 2:
2. • Det er i plankart angitt kotehøyder for ferdig gulv hovedplan/underetasje.
• Det er gjort tilpasninger i bestemmelsene for områdene B1.3, B1.4 og B1.5, som vil begrense landskapsvirkningene. Herunder er høyden på bebyggelsen i forannevnte områder redusert noe sammenliknet med øvrige områder (fra 7 til 6 m), og for tomtene ytterst mot sjøen (tomt nr. 80, 85 og 87) er høyden tatt ytterligere ned til 3,5 m og til én etasje. Det er også fastsatt krav til at bebyggelsen skal ha mørke farger.

• Eiketrær er nå både markert i plankartet med punktsymbol «Eksisterende tre som skal bevares», og med hensynssone «Bevaring naturmiljø», H_560. I tillegg er det gitt følgende bestemmelse «I område med hensynssone bevaring av naturmiljø H560-1-6 er det ikke tillatt med hogst. Store eiketrær vist i plankartet skal bevares. Ved behov for felling skal kommunens avdeling for landbruk konsulteres», jf. bestemmelsene § 16 bokstav a).

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Statsforvalteren Agder.
Eventuell klage må fremsettes skriftlig til Farsund kommune, teknisk utvalg innen 3 uker fra i dag. Frist for å kreve erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2 og rett til å kreve innløsning etter plan- og bygningsloven § 16-5, er tre år fra i dag.

Nærmere opplysninger om reguleringsplanene fås ved henvendelse til Servicetorget på telefon 38 38 20 00.
Ved henvendelse angående saken vennligst referer til saksnummer 20/01161.

Tilhørende dokumenter

Varsel om vedtatt plan- PlanID 4206 16500 reguleringsplan Bastuvika .pdf

Saksutskrift - 2.gangsbehandling PlanID 4206 16500 reguleringsplan Bastuvika1.pdf

Vedtak10.pdf

~ 20_01161-29 3D reguleringsplan 29.1 260760_1_10.pdf

~ 20_01161-29 Bestemmelser rev 11.9 260762_1_10.pdf

~ 20_01161-29 Planbeskrivelse Bastuvika 260786_1_10.pdf

~ 20_01161-29 Plankart rev. 22.1 260773_1_10.pdf