Kommunestyrets vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Agder. Eventuell klage må fremsettes skriftlig til Farsund kommune, teknisk utvalg, innen 3 uker fra i dag.
Frist for å kreve innløsning etter plan- og bygningsloven § 15-2 og rett til å kreve erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-3, er tre år fra i dag.

Nærmere opplysninger om reguleringsplanene fås ved henvendelse til Servicetorget på telefon 38 38 20 00.

Ved henvendelse angående saken vennligst referer til saksnr 21/00558.

Tilhørende dokumenter
Varsel om vedtatt plan - PlanID 17100. Detaljreguleringsplan for Kjørrefjord, gnr-bnr 13-9, 29.pdf

Saksutskrift - 2. gangsbehandling PlanID 17100. Detaljreguleringsplan for Kjørrefjord, gnr-bnr 13-9, 29.pdf

Vedtak.pdf

625738-01_Plankart-Kjørrefjord.pdf

Bestemmelser Kjørrefjord gnr-bnr 13-9.pdf

Reguleringsplan for Kjørrefjord - oversendelse for 1. gangs behandling.pdf