Kommunestyrets vedtak kan påklages til Statsforvalteren Agder.

Eventuell klage må fremsettes skriftlig til Farsund kommune, teknisk utvalg innen 3 uker fra i dag.
Frist for å kreve erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2 og rett til å kreve innløsning etter plan- og bygningsloven § 16-5, er tre år fra i dag.

Nærmere opplysninger om reguleringsplanene fås ved henvendelse til Servicetorget på telefon 38 38 20 00.

Ved henvendelse angående saken vennligst referer til saksnummer 20/01167.

Tilhørende dokumenter

Varsel om vedtatt plan - PlanID 4206 04015 reguleringsplan landbasert fiskeoppdrett Lundevågen 0.pdf

Saksutskrift - 2.gangsbehandling PlanID 4206 04015 reguleringsplan landbasert fiskeoppdrett Lundevågen0.pdf

Vedtak6.pdf

Plankart for landbasert fiskeoppdrett Lundevågen0.pdf

Bestemmelser for Landbasert fiskeoppdrett Lundevågen0.pdf

Planbeskrivelse revidert 22.2.20211.pdf